Adatnyilatkozat

A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Codecool Kft. (székhely: 3527 Miskolc, Régiposta u. 9., cégjegyzékszám: 05-09-027501, nyilvántartó hatóság: Miskolc Városi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 25076587-2-05) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

A jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Az adatkezelő megnevezése

Név: Codecool Kft.
Székhely és levelezési cím: 3525 Miskolc, Régiposta u. 9.
Telefonszám: +36 (20) 519 9119
Email cím: [email protected]
Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-83340.

A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: név, e-mail cím. Megadhatja továbbá Facebook profiljának elérhetőségét.

Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy az érintett a www.codecool.com/www.codecool.hu oldalon ismertetett felnőttoktatási szolgáltatással kapcsolatos információcsomag küldésére jelentkezhessen.

Az adatkezelő, valamint azon személy, aki részére az adatok továbbításra kerültek az érintetteket azonosíthassa az alábbiak szerint:

− a regisztráció során megadott e-mail cím a kapcsolattartást,
− a név (az érintett vezeték és keresztneve) és a jelszó az érintett jelentkezéskor történő azonosítását.

Az adatkezelés jogalapja az érintett felhasználó tájékozott hozzájárulása, melyet adatainak a www.codecool.com/www.codecool.hu honlapon történő megadásakor a jelen szabályzat és a felhasználási feltételek kifejezett elfogadásával adhat meg.

Az adatkezelő – kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig – csak olyan személyes adatokat kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli, a cél megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok törlésre kerülnek.

A felhasználói regisztrációra vonatkozó adatszolgáltatás önkéntes, az érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez, ugyanakkor tudomásul veszi, hogy meghatározott adatok megadásának hiányában az adott szolgáltatásokat nem veheti igénybe.

Technikai adatok kezelése

A regisztráció, valamint az oldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

Annak érdekében, hogy a Codecool a honlapját ügyfelei elvárásaihoz tudja igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazza, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használja. Az érintett személy által külön erre vonatkozó hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben a felhasználó böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását a felhasználó ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5.

NévSzékhelyAdatfeldolgozói feladat
Hotjar Ltd3, Elia ZammitStreet StJulians STJ1000,MaltaA kutatás technikai lebonyolítása

A honlapon a Hotjar a felsorolt sütiket helyezi el:

Süti neveLeírás
_hjClosedSurveyInvitesEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató interakcióba lép a felmérést hívó popuppal. Biztosítja, hogy ugyanaz a hívás ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjDonePollsEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölt egy felmérést a Feedback Roll widgettel. Biztosítja, hogy ugyanaz a felmérés ne tűnjön fel újra, ha már megjelent.
_hjMinimizedPollsEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon.
_hjDoneTestersWidgetsEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató elküldi az információit a Recruit User Tester widgetben. a Feedback Roll widgetet. Biztosítja, hogy ugyanaz az űrlap ne tűnjön fel újra, ha már ki lett töltve.
_hjMinimizedTestersWidgetsEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató minimalizálja a Recruit User Testers widgetet. Biztosítja, hogy a widget minimális marad amikor a látogató navigál a weboldalon..
_hjDoneSurveysEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató kitölti a felmérést. Biztosítja, hogy a felmérés csak akkor töltődjön be ha a látogató még nem töltötte ki a felmérést.
_hjIncludedInSampleEz a cookie akkor kerül beállításra, amikor a látogató bekerül egy mintába, amely viselkedési csatornákat vizualizál.

Hozzáférés a kezelt adatokhoz

A kezelt adatokat az adatkezelő csak az érintett kifejezett hozzájárulása, vagy törvény rendelkezése alapján teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe.

Az adatok adatkezelő általi felhasználása

Az adatkezelő az érintett által megadott adatokat elsősorban az általa nyújtott szolgáltatás céljából, vagy a jelen Szabályzatban meghatározott esetekben használja fel.

Az adatkezelő – amennyiben ehhez az érintett külön hozzájárulását adja – jogosult arra, hogy az érintett regisztráció során megadott e-mail címére a szolgáltatással összefüggő hírlevelet küldjön. Az érintett hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a hírlevél, illetve az egyéb értesítő levél alján reklámot helyezzen el. Az adatkezelő minden egyes kiküldött hírlevélben lehetőséget biztosít a hírlevélről való leiratkozásra.

Az érintettek jogai, a magánszféra védelme

Az érintettnek az adatkezelőnél kinevezett adatvédelmi felelőshöz intézett, a [email protected] e-mail címre küldött nyilatkozatával jogában áll kérni az általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését a helyes adatok egyidejű megjelölésével. Az érintett– a fenti elérhetőségen tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, továbbá bármikor, indokolási kötelezettség nélkül jogosult kérni kezelt adatai törlését (a regisztráció és a hozzájárulás visszavonásával).

A helyesbítést és törlést az adatkezelő haladéktalanul elvégzi, és erről az érintettet, továbbá mindazokat, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította tájékoztatja. Az érintett kérelmére az adatkezelő 30 napon belül tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó nevéről, elérhetőségéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás ingyenes, ha az érintett a folyó évben még nem nyújtott be az adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatás iránti kérelmet, egyéb esetekben költségtérítés állapítható meg.

Az adatkezelő nem tehető felelőssé azért a kárért, amely abból eredt, hogy az érintett adatai védelméről nem megfelelően gondoskodott, így például bejelentkezési jelszava könnyen megfejthető, vagy azt harmadik személyek tudomására hozta.

Adatbiztonság

Az adatkezelő minden tőle elvárható, szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáféréssel, megváltoztatással, továbbítással, nyilvánosságra hozatallal, törléssel vagy megsemmisítéssel, valamint a véletlen megsemmisüléssel és sérüléssel szemben.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés határozatlan időtartamra szól. Amennyiben az érintett regisztrációja törlését kéri, az adatokat a szolgáltató három munkanapon belül törli.

A Codecool a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot (ún. „cookie”-t) helyez el. A cookie célja az adott oldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása a felhasználó élmény növelése érdekében. A cookie-t a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. A cookie-k alkalmazásának tiltásával a Felhasználó tudomásul veszi, hogy cookie nélkül az adott oldal működése nem teljes értékű.

Jogérvényesítés

Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az adatkezelőhöz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az érintett a 2011. évi CXII. törvény az információs jogról és az információszabadságról, valamint a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyve alapján jogait bíróság előtt érvényesítheti, valamint panaszával fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz. További információkat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság honlapja (www.naih.hu) nyújthat.

Miskolc, 2018. május 24.