KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA DO REKRUTACJI DO KURSU MINDTREE

1. Administratorem danych osobowych osób przystępujących (dalej “Kandydaci“) do procesu rekrutacji (dalej „Rekrutacja na Kurs”) do udziału w kursie przygotowującym do pracy na stanowisku Azure Junior Technical Support (marzec 2023) (dalej „Kurs”) jest spółka Mindtree Limited, spółka prawa indyjskiego, zarejestrowana w Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore, 560059, Karnataka, Indie, która poszukuje osób do zatrudnienia po przeprowadzonym Kursie (dalej „Administrator”). Administrator decyduje o celach i sposobie przetwarzania danych osobowych.

2. Z Administratorem można skontaktować się pocztą elektroniczną zgodnie z poniższymi danymi kontaktowymi:

  1. adres poczty elektronicznej: [email protected];

     

3. Podane dane osobowe są przetwarzane w celu:

a) realizacji Rekrutacji na Kurs, to jest w celu zawarcia i wykonywania umowy o świadczenie usług elektronicznych z operatorem, polegających na obsłudze procesów Rekrutacji na Kurs w zakresie odbywającym się za pośrednictwem platformy internetowej, umieszczonej pod linkiem https://codecool.com/pl/mindtree, której operatorem jest Codecool Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (dalej „Platforma”), na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – „działanie przed zawarciem umowy” lub „wykonanie umowy”. Dane te są przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń Kandydata związanych z zawarciem i wykonywaniem takiej umowy, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia procesu Rekrutacji na Kurs;

b) prowadzenia procesu Rekrutacji na Kurs, w zakresie odbywającym się poza pośrednictwem Platformy oraz zawarcia umowy o udział w Kursie, w przypadku pozytywnego przebiegu Rekrutacji i wyboru Kandydata do udziału w Kursie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – „działanie przed zawarciem umowy”. Dane te są przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń Kandydata związanych z udziałem w Rekrutacji na Kurs i zawieraniem umowy o udział w Kursie, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia procesu Rekrutacji na Kurs;

c) zapewnienie bezpieczeństwa Platformy, w zakresie związanym z Rekrutacją na Kurs oraz obrony przed roszczeniami użytkowników Platformy lub Kandydatów – i dochodzenia roszczeń od takich osób, w tym w ramach postępowań spornych, jak i postępowań administracyjnych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO – „realizacja prawnie uzasadnionego interesu”. Dane te są przechowywane przez okres niezbędny celem obrony lub dochodzenia roszczeń z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, nie dłużej niż 6 lat od zakończenia procesu Rekrutacji na Kurs.

4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO. Wyniki testu organizowanego w ramach Rekrutacji na Kurs są weryfikowane przez personel Codecool Poland sp. z o.o., jako podmiotu działającego na zlecenia Administratora (przetwarzającego dane) oraz poddawane ocenie w kontekście wyników całego procesu Rekrutacji na Kurs.

5. Dane osobowe przetwarzane w ramach Rekrutacji na Kurs są udostępniane:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,
b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, między innymi dostawcom usług księgowych, technicznych, informatycznych, internetowych, HR owych, rekrutacyjnych, usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze lub pomoc prawną oraz dostawcom usług dla Platformy oraz samej Platformy, w tym Codecool Poland Sp. z o.o.,
c)
innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt. 3 powyżej, jak i realizacji usług oraz wymogów prawnych, w tym podmiotom świadczącym usługi narzędzi i aplikacji kalendarza, aplikacji do odbywania wideokonferencji, poczty elektronicznej oraz kurierom, czy kancelariom prawnym.

6. Administrator, w zakresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w pkt.3 powyżej, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (dalej: „EOG”), które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. W przypadku przekazania danych poza EOG Administrator poinformuje podmiot, którego dane dotyczą, poprzez aktualizację klauzuli informacyjnej, wskazując między innymi stosowane zabezpieczenia oraz sposób uzyskania kopii zabezpieczeń. Niezależnie od powyższego, jako, że Administrator ma siedzibę w Indiach to dane osobowe będą przekazywane również poza kraje UE, na podstawie art. 49 ust. 1 pkt. B RODO

7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych w związku z Rekrutacją na Kurs osobie, której przetwarzane dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo:

a) dostępu do tych danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia przetwarzanych danych),
b) sprostowania tych danych (gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne),
c) usunięcia danych osobowych, to jest prawa do bycia „zapomnianym” (gdy przewidują to przepisy RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (gdy przewidują to przepisy RODO), 
e) przenoszenia danych do innego administratora (gdy przewidują to przepisy RODO),
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, tj. przetwarzanych w celu wskazanym w pkt. 3 lit. c) powyżej. 

8. Każda osoba, której dotyczą przetwarzane dane osobowe, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych pozyskanych w związku z Rekrutacją na Kurs, odbywa się niezgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

9. Dane osobowe podawane są przez Kandydatów dobrowolnie, ale są niezbędne w celu udziału przez Kandydatów w Rekrutacji na Kurs i zawarcia oraz wykonywania wyżej wskazanych umów.