Klauzula informacyjna

W celu spełnienia obowiązku informacyjnego określonego w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest: Codecool Poland Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 100, 02-017 Warszawa, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000620596, posiadająca NIP 6751546470, REGON 364594061.
 2. Dane kontaktowe Administratora: [email protected]
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wzięcia udziału w rekrutacji na kurs, w szczególności przyjęciu zgłoszeń, weryfikacji spełnienia warunków udziału w kursie, ustaleniu osób zakwalifikowanych do udziału w kursie, rozpatrzeniu ewentualnych uwag co do przeprowadzenia rekrutacji.
 4. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie: danych podstawowych umożliwiających identyfikację takich jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz informacji o wykształceniu i doświadczeniu zawodowym a także danych zawartych w CV.
 5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu rekrutacji na kurs jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w rekrutacji na kurs.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu dochodzenia i ochrony przed roszczeniami jest uzasadniony interes Administratora, polegający na możliwości ochrony interesów w postępowaniu sądowym lub innym (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). W celach marketingowych Pani/Pana dane będziemy przetwarzali wyłącznie na podstawie udzielonej dobrowolnie zgody (art.6 ust.1 lit. a RODO) aż do czasu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Podanie danych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celach marketingowych jest dobrowolne. 
 7. Aby zapewnić Pani/Panu najwyższy standard obsługi, dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione podmiotom, które je przetwarzają na nasze zlecenie, w szczególności:
 1. dostawcom usług księgowych,
 2. dostawcom usług prawnych,
 3. dostawcom narzędzi i usług marketingowych,
 4. dostawcom usług informatycznych (dostawcy usług poczty elektronicznej, dostawcy usług i narzędzi z których korzystamy w tym w zakresie komunikacji czy obsługi dokumentów elektronicznych) ,
 5. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
 6. innym spółkom z grupy SDA oraz z grupy Codecool.
 1. W związku z udziałem w rekrutacji na kurs przygotowujący do pracy na stanowisku Azure Developer u naszego Partnera, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone lub udostępnione naszemu Partnerowi tj. Mindtree Limited, spółką prawa indyjskiego, zarejestrowaną w Global Village, RVCE Post, Mysore Road, Bangalore, 560059, Karnataka, Indie.
 2. Administrator, w zakresie niezbędnym do realizacji celu, może przekazywać Pani/Pana dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO. 
 3. W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:
 1. dostępu do treści Twoich danych,
 2. do sprostowania Twoich danych,
 3. do usunięcia Twoich danych,
 4. do ograniczenia przetwarzania Twoich danych,
 5. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Jednocześnie ma Pani/Pan prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Zgodę można odwołać wysyłając żądanie na adres email lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych t.j Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.