Regulamin serwisu

INFORMACJE OGÓLNE 

1. Właścicielem Serwisu jest Codecool Poland Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 100, 02-017 Warszawa, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000620596, posiadająca NIP 6751546470, REGON 364594061, adres e-mail: [email protected]. 

2. Regulamin Serwisu określa zakres i rodzaj usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu w ramach Serwisu https://codecool.com/pl/ oraz jego podstron, zasady świadczenia tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego oraz zasady zawierania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi. 

 

DEFINICJE 

1. Formularz zapisu– interaktywny formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej udostępnionej przez Właściciela Serwisu umożliwiający zapis do usług świadczonych drogą elektroniczną 

2. Formularz kontaktowy – formularz dostępny w Serwisie lub innej stronie internetowej umożliwiający Użytkownikowi wysłanie wiadomości do Właściciela Serwisu 

3. Usługa Czat – usługa świadczona drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu, polegająca na możliwości rozmowy z konsultantem na temat usług i produktów oferowanych przez Właściciela Serwisu 

4. Webinar– szkolenie internetowe organizowane przez Właściciela Serwisu dla Użytkowników 

5. Newsletter– usługa świadczona drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkownika, który dokonał aktywnego zapisu na listę Subskrybentów za pośrednictwem Formularza zapisu 

6. Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin 

7. Treści cyfrowe– dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej 

8. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na 

indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego 

9. Serwis – strona internetowa pod adresem https://codecool.com/pl/ oraz wszystkie jej podstrony 

10. Materiały edukacyjne – dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, w tym w szczególności materiały udostępniane w zamian za wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o usługach i produktach Właściciela Serwisu 

11. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis i korzystająca z usługi 

12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.). 

 

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU 

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z Regulaminem Serwisu z uwzględnieniem praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich przysługujących Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu. 

2. W ramach korzystania ze Serwisu, zakazane jest dostarczanie lub przekazywanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez rozsyłanie treści zabronionych przepisami prawa, w tym w ramach formularzy dostępnych w Serwisie. 

3. Rozpoczynając korzystanie z usług Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu Serwisu, rozumie i akceptuje jego treść i zobowiązuje się do jej przestrzegania. 

4. Właściciel Serwisu określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu i usług: 

  1. posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do sieci internet, wyposażonego w sprawny system operacyjny, np. Mac OS, Android, Windows; 
  2. zainstalowanie na urządzeniu, o którym mowa powyżej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej HTML5 zapewniającej dostęp do zasobów sieci internet takich jak: Mozilla FireFox, Google Chrome, Safari lub innej kompatybilnej przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookie; 
  3. posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej. 


5. Korzystanie z usług elektronicznych związane jest z przesyłaniem danych przy pomocy sieci internet, co obarczone jest ryzykiem charakterystycznym dla tej sieci. 

6. W celu zapewniania bezpieczeństwa w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne, organizacyjne i prawne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa, w szczególności stosuje środki służące zapobieganiu, pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Właściciel Serwisu zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Serwisie poprzez stosowanie protokołu SSL. 

7. Korzystanie przez Użytkownika z usług związane jest z przetwarzaniem jego danych osobowych. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach Użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się w Polityce prywatności. 

 

RODZAJE I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG 

1. Właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności są to: 

  1. Usługa Newsletter 
  2. Webinary 
  3. Usługa Czat 
  4. Formularz kontaktowy 


2. Właściciel Serwisu może świadczyć również usługi na podstawie odrębnych umów, których przedmiotem jest świadczenie usług drogą elektroniczną. 

3. Właściciel Serwisu zastrzega, że może w sposób dowolny decydować o rodzajach świadczonych usług drogą elektroniczną, wyłączając część usług lub wprowadzając czasowe ograniczenie świadczonych usług, w szczególności uwzględniając funkcjonalność Serwisu. 

 

USŁUGA NEWSLETTER 

1. Usługa newsletter polega na kierowaniu do zapisanych Użytkowników informacji handlowych i marketingowych za pośrednictwem komunikacji e-mail. 

2. W celu rozpoczęcia świadczeniu usługi Użytkownik uzupełnia Formularz zapisu dostępny w Serwisie oraz potwierdza zapis poprzez wciśnięcie przycisku „Zapisz się”. 

3. Użytkownik chcący korzystać z usługi Newsletter zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych podczas uzupełniania Formularza zapisu. 

4. Zapisując się na usługę Newsletter Użytkownik wyraża zgodę się na przetwarzanie danych osobowych w celu wysyłania na wskazany przez siebie adres e-mail informacji handlowych o nowościach, promocjach, produktach i usługach spółek z Grupy Codecool oraz z Grupy SDA. 

5. Zapisując się na usługę Newsletter Użytkownik wyraża zgodę na wysyłanie do niego informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela Serwisu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu bezpośredniego, a także przekazywania informacji handlowych w tym kanale komunikacji zgodnie z ustawą – prawo telekomunikacyjne. 

6. Usługa Newsletter jest objęta prawami autorskimi przysługującymi Właścicielowi Serwisu. 

7. Użytkownik może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi Newsletter poprzez kliknięcie w aktywny link oznaczony jako ,,Unsubscribe” umieszczony każdorazowo na samym dole każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi Newsletter. 

 

WEBINARY 

1. Niniejsze postanowienia dotyczą webinarów, warsztów, spotkań online w tym Online Info Session oraz innych eventów (dalej: Webinar) organizowanych przez Właściciela Serwisu. 

2. W celu wzięcia udziału w Webinarze konieczna jest uprzednia rejestracja. 

3. Rejestracja udziału w Webinarze odbywa się̨ wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem Formularza zapisu dostępnego w Serwisie. 

4. Do zarejestrowania udziału w Webinarze wymagane jest podanie danych Użytkownika wskazanych w Formularzu Zapisu oraz potwierdzenie ich poprzez kliknięcie przycisku „Zapisz się”. 

5. Po wypełnieniu Formularza zapisu na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem udziału w Webinarze wraz z linkiem umożliwiającym udział w nim. 

6. Udział w Webinarze jest bezpłatny, chyba że przy rejestracji na dany Webinar znajdzie się wyraźna informacja o płatnym charakterze wydarzenia. 

7. W formularzu rejestracyjnym zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym, a w szczególności danych osobowych osób trzecich, o ile Użytkownik nie jest do tego uprawniony. 

8. Webinar odbywa się w formule on-line z wykorzystanie sieci Internet za pośrednictwem serwisu internetowego clickmeeting.com lub innej platformy dedykowanej do spotkań online. 

9. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do odwołania Webinaru oraz do odmowy uczestnictwa w Webinarze bez podania przyczyny. 

10. W przypadku odwołania Webinaru, Właściciel Serwisu zorganizuje je w innym wskazanym przez siebie terminie lub je anuluje. 

11. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w sytuacji odwołania Webinaru oraz za przypadki, gdy Użytkownik nie weźmie udziału w Webinarze na skutek jakichkolwiek problemów leżących po stronie Użytkownika. 

12. Właściciel Serwisu wskazuje, że treści oraz materiały prezentowane podczas Webinarów chronione są prawem autorskim. Zabronione jest ich kopiowanie, utrwalanie w jakiejkolwiek formie, dalsze rozpowszechnianie oraz publiczne udostępnianie. 

13. Użytkownik nie jest uprawniony do utrwalania dźwięku i/lub obrazu przebiegu Webinaru. 

14. Właściciel Serwisu oświadcza, że może rejestrować, udostępniać i archiwizować Webinary zawierające wypowiedzi Użytkowników. 

 

USŁUGA CZAT 

1. Usługa Czat umożliwia Użytkownikowi bezpłatną rozmowę z konsultantem, w czasie rzeczywistym, w godzinach od 8:00 do 23:00 siedem dni w tygodniu, z wyłączeniem świąt ustawowo wolnych od pracy, Soboty Wielkanocnej oraz dni 2.V, 24.XII, 31.XII. 

2. Obsługa Czatu realizowana jest w języku polskim i angielskim. 

3. W celu rozpoczęcia rozmowy z konsultantem Użytkownik musi otworzyć okno Czatu poprzez kliknięcie w ikonę z napisem ,,Konsultant online” znajdującą się w prawym dolnym rogu Serwisu a następnie musi potwierdzić akceptację Polityki Prywatności Codecool. 

4. Zapytania kierowane przez Użytkownika za pośrednictwem Czatu powinny dotyczyć wyłącznie tematyki lub/i informacji handlowej, zgodnej z działalnością̨ prowadzoną przez Właściciela Serwisu. W przypadku kierowania przez Użytkownika wypowiedzi lub zapytań́ odbiegających od powyższej tematyki, konsultant uprawniony jest do zakończenia prowadzonej rozmowy. 

5. Użytkownik za pośrednictwem Czatu ma możliwość załączenia dokumentu i wysłania go do konsultanta. 

6. Właściciel Serwisu nie przetwarza danych szczególnej kategorii w myśl Rozporządzenia 2016/679 (RODO) w szczególności danych, które bezpośrednio lub w kontekście ujawniają: pochodzenie rasowe, pochodzenie etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, przekonania filozoficzne, przynależność wyznaniową, przynależność partyjną, przynależność związkową, stan zdrowia, kod genetyczny, nałogi, życie seksualne lub dotyczą̨ skazań, mandatów karnych, orzeczeń o ukaraniu i innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. 

7. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści, o których mowa powyżej, podane przez Użytkownika. 

8. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

9. W każdej chwili można zaprzestać korzystania z usługi poprzez zamknięcie okna konwersacji. 

10. Zabronione jest wpisywanie w okno Czatu treści naruszających powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz naruszające prawa osób trzecich. 

11. Użytkownik posiada możliwość przesłania transkrypcji z rozmowy na wskazany przez siebie adres e-mail. W trakcie rozmowy należy wybrać opcję „Wyślij zapis”, a następnie wpisać adres e-mail, na który powinna zostać przesłana transkrypcja. 

12. Użytkownik może skomentować oraz ocenić rozmowę z konsultantem. 

13. Wypowiedzi zamieszczane przez Użytkowników są utrwalane przez Właściciela Serwisu. 

14. Chatbot nie służy do składania przez Użytkownika reklamacji dotyczących Serwisu lub świadczonych przez Właściciela Serwisu usług. 

 

FORMULARZ KONTAKTOWY 

1. Formularz kontaktowy pozwala na wysłanie wiadomości elektronicznej przez Użytkownika do Właściciela Serwisu w celu nawiązania kontaktu i przedstawienia przez Właściciela Serwisu oferty usługi lub produktu. 

2. Dostęp do Formularza kontaktowego jest nieodpłatny. 

3. Z Formularza kontaktowego można korzystać dowolną ilość razy. 

4. Korzystając z Formularza kontaktowego (poprzez kliknięcie przycisku „wyślij”) Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu Serwisu. 

5. Użytkownik zobowiązuje się do niepodawania fałszywych danych osobowych, jak również do niepodawania danych osobowych innej osoby, bez jej pozwolenia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, w tym również odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich. 

 

UMOWA O DOSTARCZENIE TREŚCI CYFROWYCH 

1. Właściciel Serwisu umożliwia Użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych. 

2. Użytkownik zawiera umowę o dostarczenie treści cyfrowych w ramach której Użytkownik jest zobowiązany dokonać płatności danymi lub uiścić cenę. 

3. Umowa o dostarczenie treści cyfrowych w zamian za płatność danymi polega na udostępnienie danych osobowych Użytkownika w zamian za dostarczenie materiałów edukacyjnych lub dostęp do Webinaru. 

4. W przypadku, kiedy Użytkownik nie zgadza się na płatność danymi, zobowiązany jest do uiszczenia ceny. W celu ustalenia wysokości ceny, należy skontaktować się bezpośrednio z Właścicielem Serwisu poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: [email protected]. 

 

REKLAMACJE 

1. Reklamacje dotyczące usługi mogą być składane przez Użytkowników w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]. lub na adres siedziby Właściciela Serwisu. 

2. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. 

3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w takiej samej formie w jakiej skierowano reklamację, chyba że Użytkownik wskaże inaczej. 

PUBLIKOWANIE I WERYFIKACJA OPINII 

1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych opinii o usługach bądź produktach. 

2. Opinie pochodzą w szczególności od Użytkowników, którzy dokonali zakupu produktu lub usługi lub osób, które otrzymały produkt lub usługę nieodpłatnie. 

3. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje opinie w Serwisie. 

4. Właściciel Serwisu nie jest zobowiązany publikować opinii w Serwisie i jest uprawniony do ich usuwania w przypadku, gdy według niego jest to uzasadnione. Może też publikować opinie wybrane. 

5. Właściciel Serwisu dokłada wszelkich starań, aby prezentowane w Serwisie opinie były rzetelne i pochodziły od osób, które używały danego produktu lub korzystały z usługi. Podejmuje w tym celu uzasadnione i proporcjonalne kroki mające na celu weryfikację źródła pochodzenia opinii. 

6. Właściciel Serwisu podejmuje próby uzyskania zgody na publikowanie opinii w celach marketingowych oraz na rozpowszechnianie wybranych lub wszystkich opinii wraz z wizerunkiem tych osób. 

7. Opinie prezentowane w ramach Serwisu są weryfikowane przez Właściciela Serwisu poprzez kontakt z autorami opinii, jeżeli istnieją podejrzenia, iż nie pochodzą od Użytkowników, którzy używali danego produktu lub korzystały z usługi. 

8. Właściciel Serwisu nie korzysta z opinii kupionych ani sponsorowanych. 

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu Serwisu nie ogranicza praw Użytkownika, w tym Użytkownika o statusie konsumenta lub przedsiębiorcy, do którego stosuje się przepisy ustawy o prawach konsumenta jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Serwisu zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

3. Regulamin Serwisu wchodzi w życie w dniu 01.01.2023 r.