Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Chcielibyśmy, abyś czuł się fajnie powierzając nam swoje dane, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, zapisujesz się do naszego newslettera, aplikujesz na jeden z naszych kursów lub w jakikolwiek sposób wchodzimy w interakcję. Pozwól nam wyjaśnić, jakie dane o Tobie zbieramy i co z nimi robimy. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych zgodnie z niniejszą polityką prywatności. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zbieraniu i używaniu tylko plików cookie, zapoznaj się z polityką plików cookie Codecool.

Polityka prywatności

 

1. Administrator danych

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.codecool.pl (dalej jako Serwis) jest Codecool Poland Sp. z o.o., al. Jerozolimskie 100, 02-017 Warszawa, działającą na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000620596, posiadająca NIP 6751546470, REGON  364594061, (dalej jako Administrator).

2. Informacje ogólne

 1. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie określają zasady przetwarzania przez Administratora danych osobowych użytkownika Serwisu (dalej jako Użytkownik).
 2. Dane osobowe Użytkownika są chronione zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie RODO).
 3. Administrator stosuje środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy bezprawną modyfikacją.
 4. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.
 5. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu.
 6. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator zaleca by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 7. W przypadku zastrzeżeń Użytkownik może kierować je na adres e-mail: [email protected]

3. Zakres danych o Użytkowniku zbieranych przez Administratora

 1. Administrator zbiera informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu poprzez zapisywanie do logów systemowych danych technologicznych, takich jak data połączenia z Serwisem oraz adresu IP. Informacje te są wykorzystywane do celów wyłącznie administracyjnych i statystycznych i nie pozwalają na identyfikację pojedynczego Użytkownika. Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do:
  a) analizy zachowań Użytkowników w Serwisie;
  b) zbierania danych demograficznych o Użytkownikach;
  c) do personalizacji zawartości Serwisu.
 2. Dane osobowe zawierające informacje o wykorzystywaniu niniejszego Serwisu, przetwarzane są:
  a) w celu lepszego dostosowania usług świadczonych przez Administratora do potrzeb Użytkownika;
  b) w celu tworzenia statystyk dotyczących korzystania z Serwisu, które to mają posłużyć polepszeniu jakości usług świadczonych przez Administratora.
 3. Dane osobowe Użytkowników są zbierane na podstawie udzielonej przez Użytkownika zgody w przypadku:
  a) kontaktu Użytkownika z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej lub
  b) rejestracji Użytkownika w na organizowane przez Administratora wydarzenie.
 4. Korzystanie z Serwisu i przekazywanie swoich danych Administratorowi jest w pełni dobrowolne. Nie podanie danych osobowych przez Użytkownika w przypadku chęci skorzystania z niektórych usług, może skutkować brakiem możliwości ich realizacji. Administrator zawsze prosi o minimalny zakres danych osobowych Użytkownika niezbędnych do zrealizowania usługi bądź udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi Serwisu.
 5. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane w ramach Grupy Kapitałowej Administratora lub podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. agencjom marketingowym, dostawcom usług IT, współpracownikom Administratora.

 4. Bezpieczeństwo zgromadzonych informacji

 1. Administrator zbiera i wykorzystuje gromadzone informacje dla uzasadnionych celów biznesowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Zebrane logi przechowywane są przez Administratora jako materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem. Informacje w nich zawarte są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym do administrowania Serwisem. Do analizy gromadzonych danych wykorzystujemy opisane powyżej bezpieczne rozwiązania zewnętrznych dostawców.
 3. Administrator, będąc świadomym wagi problemów związanych z ochroną prawa do prywatności, a w szczególności problemów związanych z ochroną danych osobowych, zapewnia stosowanie środków bezpieczeństwa zapobiegających utracie czy niewłaściwemu wykorzystywaniu pozyskanych i powierzonych Administratorowi danych i jednocześnie deklaruje skuteczną ich ochronę. Ochrona danych osobowych przez Administratora realizowana jest zgodnie z przyjętą przez Administratora Polityką Ochrony Danych Osobowych.

5. Sposób przetwarzania danych

 1. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w celu:
  a) przeglądania i utrzymania Serwisu – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną;
  b) prowadzenia działań wspierających sprzedaż służących prezentacji bieżącej oferty oraz podniesieniu jakości świadczonych usług – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na informowaniu o swojej ofercie i promocjach osoby odwiedzające naszą stronę internetową oraz podnoszeniu jakości świadczonych usług;
  c) ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami.
 2. W związku z umożliwieniem Użytkownikowi kontaktu z Administratorem poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w Serwisie, po wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu kontaktowym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu odpowiedzi na otrzymaną wiadomość oraz w celu przesłania na podany adres poczty elektronicznej informacji handlowej dotyczącej oferowanych przez Administratora produktów lub usług lub w celu kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem za pośrednictwem wskazanego przez niego numeru telefonu.
 3. W związku z możliwością zarejestrowania się Użytkownika poprzez Serwis na wydarzenie organizowane przez Administratora, po uprzednim wyrażeniu przez Użytkownika zgody na przetwarzanie podanych w formularzu rejestracyjnym danych osobowych, Administrator przetwarza dane osobowe w celu rejestracji Użytkownika na wydarzenie oraz w celu kontaktu w związku z udziałem Użytkownika w tym wydarzeniu.
 4. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, materiałów promocyjnych i reklamowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Administrator przetwarza podane przez Użytkownika dane osobowe w celach marketingowych, w tym w celu przesłania oferty świadczonych usług, informacji o wydarzeniach organizowanych przez Administratora i promocjach przygotowanych dla Użytkownika.
 5. Serwis umożliwia wyświetlanie treści od zewnętrznych dostawców – YouTube, Facebook i LinkedIn. Aby wyświetlić te treści, Użytkownik zobowiązany jest w pierwszej kolejności zaakceptować ich szczegółowe warunki.
 6. Formularz zapisu na webinar bądź formularz zapisu w celu otrzymania darmowej usługi lub darmowego produktu od Administratora wymaga podania w odpowiednim miejscu swojego imienia, nazwiska, numeru telefonu i adresu e-mail. Pola te są obowiązkowe. Zapis oznacza, że Użytkownik zgadza się z niniejszą Polityką prywatności oraz wyraża zgodę na wysyłanie mu informacji marketingowych i handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Poprzez zapis Użytkownik wyraża również zgodę na wykorzystywanie przez Administratora telekomunikacyjnych urządzeń końcowych użytkownika (np. telefonu, tabletu, komputera) w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi informacji handlowych zgodnie z art. 172 ust.1 ustawy Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 r. poz. 243 ze zm.). Powyższe zgody są dobrowolne, jednakże konieczne do otrzymania bezpłatnego dostępu do webinaru bądź bezpłatnej usługi lub produktu. Zgody mogą zostać w każdej chwili wycofane.

6. Okresy przechowywania danych

 1. Dane osobowe są przechowywane przez czas trwania pobytu w Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że:
  a) w przypadku gromadzenia danych osobowych na potrzeby rejestracji na wydarzenie organizowane przez Organizatora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu ich podania przez Użytkownika i wyrażenia zgody na ich przetwarzanie, do momentu odbycia się tego wydarzenia;
  b) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w związku z realizacją zadań w interesie publicznym (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c i e) przez okres realizacji obowiązków i zadań wynikających z poszczególnych przepisów prawa;
  c) w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) dane będą przechowywane nie dłużej niż w okresie sześciu lat od momentu rozwiązania umowy lub do momentu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania w takim celu;
  d) w przypadku gromadzenia danych osobowych w celach marketingowych na podstawie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) lub prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit.f) dane osobowe są przechowywane przez Administratora od momentu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nią objętych (również w trakcie realizacji umowy) do momentu realizacji wniosku o wycofanie tej zgody, w przypadku jej wycofania, lub do momentu odnotowania sprzeciwu.
 2. Poza sytuacjami wymienionymi powyżej dane będą mogły być przechowywane w okresie ograniczenia przetwarzania tych danych ustanowionego na wniosek Użytkownika, wniosek organu nadzorczego – w sytuacjach przewidzianych przez RODO w art. 18 oraz art. 58.
 3. Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. W każdym momencie przetwarzania danych osobowych Administrator kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania. 

7. Przetwarzanie danych w państwach trzecich

 1. Administrator może przekazywać dane Użytkownika w ramach swojej grupy kapitałowej, w tym do państw trzecich (spoza EOG). W takim przypadku Administrator czyni starania aby przekazanie danych do państwa trzeciego nastąpiło pod warunkiem zapewnienia odpowiednich zabezpieczeń i pod warunkiem obowiązywania egzekwowalnych praw osób, których dane dotyczą i skutecznych środków ochrony prawnej, o których mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych. W celu zapewnienia prawidłowego przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu, Administrator włącza do umów z odbiorcami standardowe klauzule umowne dotyczące ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską, upewnia się, że kraj, w którym dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane, został uznany przez Komisję Europejską za „odpowiedni” zgodnie z Rozporządzeniem RODO. Administrator stosuje wszelkie wymagane przez prawo zasady ochrony danych osobowych przetwarzanych w oraz poza Unią Europejską określone pod poniższym adresem: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en.

8. Prawa Użytkownika związane z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo żądania dostępu do treści jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Dodatkowo Użytkownik posiada prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Realizacja wymienionych w niniejszym akapicie praw odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia RODO – w oparciu o definicje i mechanizmy opisane w tym rozporządzeniu.
 2. W przypadku przetwarzania danych osobowych przez Administratora na podstawie wyrażonej przez Użytkownika zgody, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania na potrzeby takiego marketingu, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem.
 3. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na zasadach określonych przez Rozporządzenie RODO, a w szczególności na podstawie art. 77 tego rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.