Regulamin Platformy

1. Postanowienia Wstępne 

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia Usług przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika. Warunkiem świadczenia Usług jest przeczytanie i akceptacja postanowień Regulaminu.
 2. Usługodawcą jest  – Codecool Poland  Sp. z o.o. 

KRS: 0000620596

Dane kontaktowe: Adres: al. Jerozolimskie 100, 02-017 Warszawa

Telefon: 00 48 600 558 114

E-mail: [email protected]

3. Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć w następujący sposób:

 1. Aplikacja na Szkolenie – usługa świadczona przez Usługodawcę, częściowo drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy i innych aplikacji przez Usługodawcę na rzecz Uczestnika zgodnie z przepisami prawa oraz na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na dobrowolnym skorzystaniu przez Uczestnika z Rekrutacji na Szkolenie.
 2. Formularz – pytania kierowane do Uczestnika na Platformie, będące pierwszym etapem Rekrutacji na Szkolenie, po dokonanej Rejestracji.
 3. Konsument – Uczestnik lub Użytkownik będący osobą fizyczną zawierający z Usługodawcą umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, niezwiązaną bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby, z także przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców, który dokonuje nabycia towaru lub usługi niezwiązanego z profilem swojej działalności gospodarczej lub zawodowej.
 4. Materiały informacyjne  – opisy i podsumowania, które stanowią podsumowanie zasad świadczenia Usług (np. zakres merytoryczny Szkolenia, sposób prowadzenia, zasady Rekrutacji i inne).
 5. Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, polegającą na przesyłaniu informacji zawierających treści o tematyce IT, przedstawiającej kursy i szkolenia dostępne na Platformie Codecool, w tym treści o charakterze handlowym, w szczególności dotyczących oferty świadczonych usług w formie listu elektronicznego za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Uczestnika lub Użytkownika adres poczty elektronicznej, na warunkach zawartych w oddzielnym Regulaminie.
 6. Opiekun Codecool – osoba z zespołu Usługodawcy, która komunikuje się z Uczestnikiem w celach związanych z Rekrutacją na Szkolenie.
 7. Partner – podmiot zewnętrzny, z którym Usługodawca współpracuje i który umożliwia nawiązanie współpracy Użytkownikowi po zakończeniu określonego Szkolenia, na warunkach zawartych w oddzielnym Regulaminie lub Umowie dotyczącej Szkolenia.
 8. Platforma – platforma internetowa służąca w szczególności do zapisywania się na Rekrutację oraz do jej przeprowadzenia, której właścicielem i administratorem jest Usługodawca, dostępna pod linkiem https://apply.codecool.com/.
 9. Powiadomienia – elektroniczna forma powiadomień przesyłana do Uczestnika zgodnie z niniejszym Regulaminem. 
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Rejestracja – czynność dokonana na Platformie, warunkująca możliwość rozpoczęcia przez Uczestnika na Szkolenie. 
 12. Rekrutacja na Szkolenie – wyrażenie przez Uczestnika woli kandydowania na Szkolenie. 
 13. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 14. Szkolenie – usługa świadczona przez Usługodawcę lub jego Partnera na mocy umowy cywilnoprawnej [bezpłatnej albo płatnej] zawarta pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą lub jego Partnerem na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie lub Umowie dotyczącej Szkolenia.
 15. Test – trzeci, pisemny lub ustny, etap Rekrutacji na Szkolenie składający się z pytań lub zadań mających na celu zweryfikowanie wiedzy i umiejętności Uczestnika. Uczestnik – osoba, która bierze udział w Rekrutacji na Szkolenie.
 16. Umowa – umowa zawierana z Uczestnikiem, w przypadku ukończenia wszystkich etapów Rekrutacji na Szkolenie. Umowa może być zawarta z Usługodawcą lub Partnerem.
 17. Usługi – usługi świadczone przez Usługodawcę drogą elektroniczną, polegające na umożliwieniu korzystania Uczestnikowi z Platformy oraz dostępnych na niej funkcji;
 18. UŚUDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U.2020.344 i następne);
 19. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zawarła Umowę;
 20. Wynik – informacja przesyłana na wskazany adres email Uczestnika o wyniku Testu, determinująca pozytywną lub negatywną ocenę Rekrutacji.
 21. Wywiad – rozmowa online  z Opiekunem Codecool będąca drugim etapem Rekrutacji na Szkolenie we wskazanym przez Usługodawcę.

4. Polityka Prywatności zawarta w § 9 Regulaminu określa sposób przetwarzania danych w Platformie, w tym plików cookies.

5. W przypadku zawierania Umowy z Partnerem, Usługodawca w zależności od charakteru danego Szkolenia może pełnić  rolę podmiotu przetwarzającego lub odrębnego administratora danych osobowych. Pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych dołączona jest do Umowy.

6. Żadne z postanowień Regulaminu nie może być interpretowane w sposób, który ograniczałby prawa konsumentów. 

 

2. Wymagania techniczne

 1. Prawidłowe działanie Platformy wymaga korzystanie z urządzenia posiadającego dostęp do Internetu, z włączoną obsługą cookies oraz JavaScript w przeglądarce internetowej Google Chrome w najnowszej stabilnej wersji.
 2. W przypadku korzystania przez Uczestnika z innej lub starszej wersji urządzenia lub przeglądarki, Usługodawca nie gwarantuje poprawnego działania Platformy.

 

3. Zakres i rodzaj świadczonych 

 1. Za pośrednictwem Platformy Usługodawca umożliwia Rekrutację na Szkolenie.
 2. Usługa Rekrutacji na Szkolenie jest bezpłatna.
 3. Na każdym etapie Rekrutacji na Szkolenie Usługodawca wysyła za pośrednictwem korespondencji e-mail Powiadomienia do Uczestnika o statusie każdego z etapów Rekrutacji.
 4. W celu rozpoczęcia Rekrutacji na Szkolenie, Uczestnik powinien dokonać Rejestracji na Platformie podając swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu. 
 5. Zarejestrowanie się w Platformie nie oznacza utworzenia konta na Platformie. W celu potwierdzenia prawidłowości przekazanych podczas Rejestracji danych, Uczestnik powinien potwierdzić dane w wiadomości email weryfikującej Uczestnika, otrzymanej od Usługodawcy. 
 6. Po dokonaniu Rejestracji i potwierdzeniu swoich danych, Uczestnik ma możliwość rozpoczęcia Aplikacji na Szkolenie i wzięcia udziału w Rekrutacji na Szkolenie.
 7. Po wybraniu przez Uczestnika rodzaju Szkolenia rozpoczyna się proces Rekrutacji na to Szkolenie. Proces Rekrutacji na Szkolenie może być w każdym czasie przerwany przez Uczestnika. Wznowienie Rekrutacji w terminie 14 dni dni od jej przerwania, umożliwi jej kontynuację od momentu przerwania. Uczestnik ma prawo do odstąpienia od Rekrutacji na każdym jej etapie. 
 8. Pierwszy etap Rekrutacji na Szkolenie polega na wypełnieniu Formularza z ogólnymi pytaniami dotyczącymi Uczestnika.
 9. W przypadku gdy Uczestnik nie spełni obowiązkowych wymagań określonych w Regulaminie danej Rekrutacji, Rekrutacja może zakończyć się na etapie przesłania wypełnionego Formularza. O braku spełnienia obowiązkowych wymagań Usługodawca poinformuje Uczestnika za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na podany przez Uczestnika adres e-mail.
 10. W przypadku gdy Uczestnik spełni wymagania określone w Regulaminie danej Rekrutacji, przechodzi do drugiego etapu Rekrutacji i otrzyma na wskazany adres email Powiadomienie zawierające zaproszenie na Wywiad z Opiekunem Codecool.
 11. Jeżeli Wywiad zostanie zakończony pozytywną oceną Uczestnika, Uczestnik otrzyma zaproszenie na Test.
 12. Usługodawca przesyła informacje o Wyniku (pozytywnym bądź negatywnym) Testu na wskazany przez Uczestnika adres e-mail Uczestnika.
 13. W przypadku pozytywnego Wyniku, Usługodawca lub jego Partner proponuje Uczestnikowi zawarcie Umowy, przedmiotem której jest Szkolenie. W tym celu Opiekun Codecool skontaktuje się z każdym Uczestnikiem indywidualnie na podane przez Uczestnika dane kontaktowe. Zawarcie Umowy jest dobrowolne.
 14. Kryteria oceny Wyniku Rekrutacji określone są w Regulaminie konkretnej Rekrutacji.

4. Usługa świadczona drogą elektroniczną czas trwania i rozwiązanie  

 1. Umowa o świadczenie bezpłatnej usługi Rekrutacji na Szkolenie zostaje zawarta z chwilą Rejestracji i trwa przez czas oznaczony do momentu przerwania Rekrutacji na Szkolenie i jej dalszego niekontynuowania przez Uczestnika przez okres 14 dni od jej przerwania lub z chwilą usunięcia jego Aplikacji na Szkolenie. 
 2. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym czasie o świadczenie bezpłatnej usługi Rekrutacji na Szkolenie. 
 3. Uczestnik może zwrócić się z wolą usunięcia jego Aplikacji na Szkolenie poprzez kontakt z Usługodawcą na adres email [email protected], co spowoduje usunięcie z bazy jego danych osobowych, z zastrzeżeniem, że dane o procesie Rekrutacji Uczestnika są przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń związanych z roszczeniami Uczestnika – co do zasady nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia Aplikacji na Szkolenie.
 4. Niezależnie od tego, na którym etapie Uczestnik przerwał Rekrutację na Szkolenie, dane Uczestnika są przechowywane przez okres nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń związanych z roszczeniami Uczestnika – co do zasady nie dłużej niż 6 lat od dnia zakończenia aplikacji na Szkolenie.

5. Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Uczestnik ma prawo do:

a) korzystania z Platformy zgodnie z Regulaminem,

b) kierowania zapytań do działu pomocy technicznej Usługodawcy lub/i wnoszenia reklamacji,

c) przerwania Rekrutacji i usunięcia Aplikacji na Szkolenie na zasadach określonych w Regulaminie.

2. Uczestnik zobowiązuje się:

a) posługiwać się danymi lub/i danymi osobowymi, co do których ma pełne prawo posługiwania się (nie może naruszać praw osób trzecich),

b) uprzednio sprawdzić czy spełnia wymagania techniczne do korzystania z Platformy,

c) nie korzystać z Platformy w sposób zakłócający funkcjonowanie Usług,

d) nie korzystać z Platformy, w tym Usług w sposób naruszający prawo,

3. Zabrania się podawania podczas Rejestracji i/lub Rekrutacji na Szkolenie nieprawdziwych, fałszywych lub niedokładnych danych i/lub informacji o sobie ani żadnych informacji o jakiejkolwiek innej osobie, podszywania się pod inną osobę. Działania Uczestnika nie mogą obejmować żadnych działań komercyjnych. Uczestnik  zobowiązuje się nie dodawać żadnych wirusów, koni trojańskich, robaków, bomb czasowych, anulujących botów ani innych programów komputerowych, które są lub/i mają na celu uszkodzenie, szkodliwą ingerencję, przechwycenie lub zawłaszczenie dowolnego systemu, danych lub danych osobowych.

4. Uczestnik zobowiązuje się nie powielać ani nie upubliczniać żadnych elementów dotyczących Platformy, w szczególności danych i informacji możliwych do uzyskania wyłącznie po wzięciu udziału w Rekrutacji na Szkolenie.

6. Prawa i obowiązki Usługodawcy

 1. Usługodawca ma prawo do:
  a) wysyłania Powiadomień dotyczących Rekrutacji na Szkolenie,
  b) informowania Uczestników, drogą elektroniczną, o nowych funkcjonalnościach Platformą,
  c) jeżeli Uczestnik lub Użytkownik wyrazi odrębne zgody – informowania ich drogą elektroniczną, za pomocą Newslettera lub Powiadomień o ofercie produktowej lub/i możliwościach oferowanych przez Usługodawcę i/lub Partnerów.
 2. 2. Usługodawca może podejmować inne czynności i działania na zasadach określonych w Regulaminie.

7. Odpowiedzialność

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia  Platformy przed wystąpieniem jakichkolwiek działań niepożądanych. Usługodawca zaleca Uczestnikom i Użytkownikom:

a) stosowanie programów zabezpieczających urządzenie podłączone do sieci Internet i chroniących tożsamość osób korzystających z sieci Internet,

b) unikanie korzystania z Platformy lub/i Aplikacji przy użyciu publicznych sieci dostępu do Internetu (np. publicznego WiFi) jak i przypadkowego sprzętu, niezapisywanie loginu i hasła w przeglądarce internetowej.

8. Reklamacje

 1. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres [email protected] lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy.
 2. Zgłoszenie reklamacji w zakresie Usług dostępnych na Platformie powinno zawierać: dane umożliwiające ustalenie Uczestnika, w tym dane kontaktowe; przyczynę reklamacji, w szczególności rodzaj i opis nieprawidłowości w realizacji Usług; określenie żądania dotyczącego sposobu naprawienia nieprawidłowości.
 3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, Usługodawca rozpatrzy reklamację oraz poinformuje Uczestnika o sposobie jej rozpatrzenia.

9. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Platforma prezentowane materiały graficzne, tekstowe, wizualne i audiowizualne, filmowe, dźwiękowe, ich układ oraz funkcjonalności, rozwiązania systemowe, należą do Usługodawcy lub podmiotów z grupy kapitałowej Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą oraz podlegają ochronie na podstawie powszechnie obowiązującego prawa, w tym ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Korzystanie z nich niezgodnie z Regulaminem lub bez uzyskania wymaganej zgody Usługodawcy jest zabronione i może stanowić naruszenie prawa oraz skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 2. W szczególności zabronione jest modyfikowanie, kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, prezentowanie, odtwarzanie, powielanie, publikowanie, licencjonowanie lub wykorzystywanie jakichkolwiek elementów, treści lub informacji dostępnych na Platformie, w celach komercyjnych. Udostępnienie jakichkolwiek elementów, treści, materiałów lub informacji na Platformie nie oznacza udzielenia Uczestnikowi lub Użytkownikowi licencji, upoważnienia lub prawa do udzielania dalszych licencji.
 3. Żadna część, jak i całość treści, z których Uczestnik lub Użytkownik korzystał, nie może być powielana i rozpowszechniana, w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek inny sposób (elektroniczny lub mechaniczny), włącznie z kopiowaniem i zamieszczaniem w Internecie. Użycie lub wykorzystanie treści w całości lub w części, bez uzyskania pisemnej zgody, o której powyżej mowa, jest zabronione.

10. Polityka prywatności Platformy i  Ochrona danych osobowych

1. Administratorem  Danych w Platformie jest Usługodawca lub jego Partner – o czym Uczestnik informowany jest przy wyborze Szkolenia.  

2. W przypadku gdy Usługodawca nie jest Administratorem danych Osobowych, pełni rolę podmiotu przetwarzającego i jednocześnie dostarcza usługę Platformy (operator Platformy). 

3. Usługodawca szanuje prawo do prywatności Uczestników i dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Uczestników. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Platformy, w tym Usług (SSL).

4. Kontakt z Usługodawcą  jest możliwy za pośrednictwem email [email protected] tradycyjnie na adres siedziby Usługodawcy. 

5. Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

6. W trakcie korzystania z Platformy  dochodzi do gromadzenia:

a) danych osobowych przekazywanych przez Uczestnika i Użytkownika,

b) danych pozyskiwanych i rejestrowanych automatycznie (odpowiedzi, wyniki, analizy tych wyników, raporty).

7. Państwa dane są przetwarzane w celu:

a) Realizacji usługi Rekrutacja na Szkolenie, to jest w celu zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych zgodnie z UŚUDE (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO – „wykonanie umowy”). Dane te są przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń nie dłużej niż 6 lat od zakończenia Aplikacji na Szkolenie. 

b) W celu komunikacji marketingowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. a RODO – „zgoda”), z uwzględnieniem przepisów ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz przepisów UŚUDE. Dane te są przechowywane do czasu cofnięcia zgody nie dłużej niż przez 6 lat od dnia jej wyrażenia.

c) Realizacji prawnie uzasadnionego interesu, którym jest zapewnienie bezpieczeństwa Platformy oraz obrona przed roszczeniami Uczestników lub Użytkowników  oraz dochodzenia roszczeń. Dane te są przechowywane do czasu upływu przedawnienia roszczeń nie dłużej niż 6 lat od zakończenia Aplikacji na Szkolenie.

8. Dane sesji Uczestników zapisywane są automatycznie w dziennikach zdarzeń. W szczególności są to: adres IP, rodzaj i nazwa urządzenia, data i czas odwiedzin Platformy, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym. Dane zapisywane w dziennikach zdarzeń nie są kojarzone z konkretnymi osobami. Dostęp do zawartości dzienników zdarzeń posiadają osoby upoważnione przez Administratora do administrowania Platformy.

9. Chronologiczny zapis informacji o zdarzeniach stanowi wyłącznie materiał pomocniczy, wykorzystywany w celach administracyjnych. Analiza dzienników zdarzeń umożliwia w szczególności wykrywanie zagrożeń, zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa Platformy oraz wykonywanie statystyk w celu lepszego poznania sposobu korzystania z Platformy przez użytkowników. Dane dotyczące sesji użytkowników są wykorzystywane w celu diagnozowania problemów związanych z funkcjonowaniem Platformy i analizowania ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa, zarządzania Platformą oraz w celu wykonywania statystyk (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO – „prawnie uzasadniony interes”).

10. Platforma wykorzystuje do swego działania pliki cookies na zasadach ustalonych w Regulaminie.

11. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

12. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, dane osobowe przetwarzane za pośrednictwem Platformy  mogą być przekazywane – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora – innym podmiotom, w tym:

a) podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa,

b) podmiotom przetwarzającym je w imieniu Administratora, np. dostawcom usług technicznych, dostawcom usług analitycznych, podmiotom świadczącym usługi doradcze,

c) innym administratorom danych w zakresie niezbędnym do wykonania umowy, realizacji usług i wymogów prawnych, np. firmom świadczącym usługi narzędzi i aplikacji do odbywania wideokonferencji, kurierskie, kancelariom prawnym.

13. Administrator, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania umowy, może przekazywać Państwa dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które gwarantują wysoki stopień ochrony danych osobowych. Gwarancje te wynikają w szczególności ze zobowiązania do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską. Administrator może także przekazywać dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie zapewniają odpowiedniego stopnia ochrony. Administrator zapewnia jednak, że transfer realizowany jest w sposób bezpieczny, kontrolowany i zabezpieczony jest stosownymi umowami z ich odbiorcami, spełniającymi warunki określone w rozdziale V RODO.

14. Administrator informuje, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Platformy każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku w sprawie:

a) dostępu do danych (informacja o przetwarzaniu danych osobowych lub kopia danych),

b) sprostowania danych (gdy są one nieprawidłowe),

c) usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),

d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) przenoszenia danych do innego administratora,

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,

g) wycofania zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym czasie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem – na zasadach określonych w RODO.

15. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, https://uodo.gov.pl/pl/83/155), jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się niezgodnie z przepisami.


16.
Usługodawca  informuje o wykorzystywaniu w Platformie plików cookies i innych podobnych technologii internetowych (takich jak Web Storage) w narzędziu Cookie Wall.

17. Za pomocą plików cookies oraz innych technologii internetowych zbierane są jedynie anonimowe dane statystyczne o użytkownikach. Informacje uzyskiwane dzięki wskazanym technologiom nie są przypisywane do konkretnej osoby i nie pozwalają jej zidentyfikować.

18. Umieszczanie i wykorzystywanie plików cookies oraz innych technologii internetowych nie jest szkodliwe dla urządzenia użytkownika (tj. komputera, telefonu lub tabletu), nie powoduje żadnych zmian zarówno konfiguracji urządzenia, jak i w zainstalowanym oprogramowaniu i aplikacjach.

19. Celem wykorzystywania przez Platformę powyżej wymienionych technologii jest:

a) dostosowanie zawartości stron internetowych Platformy do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z Platformy; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), 

c) tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobu korzystania ze stron Platformy przez użytkowników, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

20. W czasie korzystania z  Platformy  na urządzeniu Uczestnika umieszczane są małe pliki tekstowe.  Pliki te można podzielić ze względu na źródło pochodzenia oraz na czas ich przetrzymywania na urządzeniu użytkownika. W Serwisie wykorzystywane są następujące typy plików:

a) ze względu na źródło pochodzenia:

i. first-party cookies – pochodzące z Platformy; w pliku zapisywana jest nazwa wskazująca na domenę Administratora,

ii. third-party cookies – umieszczane za pośrednictwem Platformy przez podmioty zewnętrzne, z których usług korzysta Administrator (np. Google LLC, Episerver AB).

b) ze względu na czas przez jaki pliki cookies będą umieszczone na urządzeniu użytkownika:

i. pliki cookies sesyjne (session cookies), które tworzone są każdorazowo po wejściu na stronę Platformy i usuwane w momencie zamknięcia okna przeglądarki,

ii. pliki cookies stałe (persistent cookies) przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez osobę odwiedzającą Serwis.

c) Pliki firm zewnętrznych  umieszczane są na urządzeniu użytkownika w szczególności:

i. do badania aktywności anonimowych użytkowników i na tej podstawie generowania statystyk (np. za pomocą narzędzia Google Analytics,), które pomagają w poznaniu sposobów korzystania z Platformy,

ii. w celu umożliwienia korzystania z umieszczonych w Serwisie usług i technologii podmiotów zewnętrznych.

21. Uczestnik lub Użytkownik może dokonywać wyborów dotyczących wykorzystania plików cookies przez Administratora i podmioty trzecie (w szczególności plików analitycznych). Zmiana ustawień plików cookies może wpłynąć na pogorszenie jakości korzystania z usług lub uniemożliwić korzystanie z niektórych usług i funkcjonalności Platformy (np. w sytuacji wyłączenia obsługi plików cookies niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Platformy, zapisania ustawień dotyczących preferencji użytkownika lub zapisania danych logowania).

22. Uczestnik lub Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na wykorzystanie określonych plików cookies (np. do celów analitycznych) poprzez zmianę ustawień, co nie ma wpływu na legalność procesu przetwarzania danych sprzed wycofania zgody.

23. Uczestnik lub Użytkownik może także w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej zmienić ustawienia plików cookies lub wyłączyć ich obsługę. Jeżeli użytkownik nie dokona zmiany domyślnych ustawień przeglądarki w zakresie dotyczącym plików zbierających dane, pliki te zostaną umieszczone na urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami określonymi przez dostawcę przeglądarki internetowej.

24. Informacje na temat zarządzania plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach internetowych – w tym w szczególności instrukcje zablokowania odbierania plików cookies – można znaleźć na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom:

a) Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

b) Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

c) Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

d) Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4468242/microsoft-edge-browsing-data-and-privacy-microsoft-privacy

e) Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

f) Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

25. Uczestnicy lub Użytkownicy, którzy po zapoznaniu się z informacjami dostępnymi na Platformie (lub w innych serwisach prowadzonych przez Administratora) nie chcą, aby pliki cookies oraz inne technologie pozostały zachowane w przeglądarce internetowej urządzenia, powinni usunąć je ze swojej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie.

11.  Postanowienia końcowe

1. Platforma może zawierać linki do witryn/serwisów zewnętrznych, które prowadzone są przez inne podmioty. Korzystając z nich, Uczestnik lub Użytkownik powinien zapoznać się z ich regulaminami i politykami prywatności.

2. Uczestnik i Użytkownik będący Konsumentem (i przedsiębiorcą na prawach Konsumenta) o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji produktów, w tym poprzez złożenie przez nich po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Uczestnika i Użytkownika będącego Konsumentem (lub Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta), chcącego skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca bezpośredni wpływ na treść Regulaminu, wydanie orzeczenia lub decyzji, mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu przez sąd lub organ administracji publicznej, wprowadzenie nowych funkcjonalności i usług Platformy zapobieganie naruszeniom prawa lub naruszeniom Regulaminu, usunięcie niejasności lub wątpliwości interpretacyjnych postanowień Regulaminu. W każdym wypadku zmiana Regulaminu nie ma wpływu na prawa Uczestników lub Użytkowników oraz obowiązki Usługodawcy, powstałe przed datą związania Uczestników lub Użytkowników zmienionym Regulaminem. O zmianie treści Regulaminu Usługodawca informuje Uczestników poprzez zamieszczenie informacji w Platformie, udostępniając nową treść Regulaminu, oraz za stosownym powiadomieniem Uczestników na wskazane przez nich numer telefonu i adres e-mail (o ile został przez nich wskazany).

4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz Prawa Konsumentów i RODO.

Regulamin obowiązuje od dnia 26.09.2022