Adatvédelmi szabályzat

Az adataid védelme fontos számunkra. Szeretnénk, ha nyugodtan ránk bíznád adataidat, amikor felkeresed weboldalunkat, feliratkozol hírlevelünkre, jelentkezel valamelyik tanfolyamunkra, vagy bármilyen módon kapcsolatba lépünk egymással. Hadd magyarázzuk el, milyen adatokat gyűjtünk rólad, és mit kezdünk ezekkel. Szolgáltatásaink használatával hozzájárulsz ahhoz, hogy adataid a jelen adatvédelmi szabályzat értelmében felhasználjuk. Ha csak a cookie-k gyűjtéséről és használatáról szeretnél többet megtudni, kérjük, tekintsd meg a Codecool cookie-kra vonatkozó szabályzatát.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

 

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) meghatározott adatkezelések tekintetében az adatkezelő a CodeCool Kft. (székhely: 1065 Budapest, Nagymező utca 44.; cégjegyzékszám: 01-09-394554; adószám: 25076587-2-42; e-mail: [email protected]; a továbbiakban: „Adatkezelő”). Az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjének neve és elérhetősége: dr. Freidler Gábor, [email protected].

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság. Az Adatkezelő programozók képzésével, kölcsönzésével és közvetítésével foglalkozik, a weboldalán (www.codecool.com, a továbbiakban: „Weboldal”) közzétettek szerint. 

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

 

1.2. Érintett

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszonyba lép, vagy jogviszony létrehozását kezdeményezi, ennek érdekében az Adatkezelőnek megadja személyes adatait.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

 

1.3. Az adatkezelés folyamata

Az érintettek az Adatkezelővel a Weboldalon keresztül lépnek kapcsolatba. Amennyiben az érintett részt kíván venni az Adatkezelő képzésén, a Weboldalon jelentkezik, ennek során megadja az alábbi adatokat: választott képzés megnevezése, vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám. A jelentkezés során az érintettnek el kell fogadnia az adatkezelési tájékoztatót.

A jelentkezést követően az érintett a Weboldalon keresztül az online screening (felmérés) angol nyelvű felületére jut. Az online screening menetét az Adatkezelő jogosult megváltoztatni. A screening során az érintettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a képzés előfeltételeinek megfelel, majd elvégzi a screeninghez tartozó feladatokat, és válaszol a feltett kérdésekre, kérés esetén megírja a motivációs levelét, választott tartalommal és terjedelemben. Az érintett az online screening eredményéről tájékoztatást kap. 

Eredményes online screening után az Adatkezelő kapcsolatba lép az érintettel, és sor kerül egyeztetett időpontban a személyes screening-re, amely történhet távközlő eszköz vagy alkalmazás útján is. Ennek során az érintettek csoportos és egyéni helyzetgyakorlatban vesznek részt, csoportban, majd egyénileg feladatokat oldanak meg, motivációs beszélgetésben vesznek részt. A screening-ről az Adatkezelő feljegyzést készít, amelyben rögzítésre kerül az érintett részvétele, a részvétel jellemzői, az érintett által adott válaszok, és ezek értékelése. A screening-ről kép- vagy hangfelvétel kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján készül, akkor, ha a felvétel készítése az értékelés céljára, vagy promóciós célból szükséges. A felvételkészítéshez való hozzájárulás megtagadása esetén az érintettet semmilyen hátrány nem éri, ez esetben az Adatkezelő a screening-et biztosítja felvétel készítése nélkül. A személyes screening történhet online is, távközlő eszköz, szoftver igénybe vételével.

Amennyiben a screening eredménye nem megfelelő (a jelentkezés sikertelen), a rögzített adatokat az Adatkezelő nem törli, így amennyiben az érintett újra megpróbálkozik a screening-el a korábbi adatok rendelkezésre állnak, erről az érintett tájékoztatást kap. Az Adatkezelő törli az adatokat, ha az érintett azt kéri, vagy ha a sreening óta egy év eltelt. A tárolt adatokat az Adatkezelő kizárólag újbóli jelentkezés és screening esetén használja fel, a korábbi jelentkezés óta eltelt időszakban történt változások értékelésére.

Eredményes screening esetén az Adatkezelő az érintettel szerződést köt, amely szerződés alapján az érintett részt vesz a képzésen. Az érintett a szerződéskötés során megadja a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatait..

A képzés során az Adatkezelő folyamatosan nyomon követi az érintett részvételét, és rögzíti a részvétel, hiányzás tényét (foglalkozásokra lebontva), az egyes felmérések eredményét, az érintett képzéssel kapcsolatos visszajelzéseit. Ezen adatokat az Adatkezelő a saját rendszerében kezeli.

A képzés elvégzését követően az érintettek közvetítésére vagy kölcsönzésére kerülhet sor. Ennek érdekében az érintettek elkészítik a szakmai önéletrajzukat, az Adatkezelő által meghatározott sablon alapján. Az önéletrajzban szerepelnek a személyazonosításra, képességekre, képzettségre, motivációra, érdeklődésre vonatkozó adatok. Az önéletrajzot az Adatkezelő a sikeres közvetítést követő két évig kezeli, és amennyiben az érintett részére újabb munkát, álláshelyet tud közvetíteni, az érintettet tájékoztatja. Az érintett természetesen ezt megelőzően kérheti az adatok törlését.

Az Adatkezelő az érintettről fényképet készít (vagy átveszi az érintett által átadott fényképet), amely megjelenik az Adatkezelő rendszerében, az érintettre vonatkozó adatok mellett. Az érintett fényképe útján lehetséges az érintett azonosítása; a fénykép felhasználásával készítheti el az érintett az önéletrajzát.

Amennyiben a közvetítés sikeres, az érintett és az Adatkezelő között munkaviszony jöhet létre. Ebben az esetben a felek aláírják a munkaszerződést. Amennyiben a munkaviszony megszűnik, az adatokat az Adatkezelő, mint munkáltató az irányadó jogszabályok szerint kezeli.

Az Adatkezelő működtet egy ajánlási rendszert, amelynek lényege, hogy az érintett az Adatkezelő képzési programjába ajánlhat harmadik személyt. Eredményes ajánlás esetén az Adatkezelő az előre meghatározott kedvezményben, juttatásban részesíti az érintettet. Az ajánlás jogszerűségéért, így különösen azért, hogy az ajánlott személy az adatai kezeléséhez hozzájárult, az ajánló felelős. Mindezek alapján az ajánlást megelőzően az ajánló személy köteles az ajánlott személy hozzájárulását kérni.

Az Adatkezelő a tevékenységét részben harmadik személyek (megbízottak, vállalkozók) bevonásával végzi, ezen személyekkel minden esetben olyan szerződést köt, amely az adatok védelmét biztosítja.

Az Adatkezelő az adatokat elsősorban az érintettől veszi fel. Más forrásból az Adatkezelő csak akkor vesz fel adatot, ha ehhez az érintett hozzájárult (pl. munkaerő-közvetítő adatszolgáltatása), vagy jogszabály az adat felvételére kifejezetten felhatalmazást ad.

Az Adatkezelő iratokat, dokumentumokat nem másol. Amennyiben az érintett okiratot mutat be, az Adatkezelő rögzíti a bemutatás tényét, ha szükséges, az okirat azonosítóját, de másolatot nem készít.

 

 1. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGALAPJA, A KEZELT ADATOK KÖRE

 

2.1. Az adatkezelés célja

Az adatkezelés elsődleges célja az érintett és az Adatkezelő közötti, képzésre, később munkavégzésre irányuló jogviszony létrehozása, fenntartása, az érintett számára munka közvetítése. Ezen belül az adatkezelés céljai:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az érintett képzés szempontjából releváns adatainak, körülményeinek (pl. végzettség, készségek) feltárása;

Az érintett alkalmasságának vizsgálata;

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése, aláírása;

A képzés szervezése, bonyolítása;

Az érintett részvételének, fejlődésének nyomon követése;

Számonkérés, egyedi célok meghatározása, fejlesztés;

Részvétel igazolása;

Érintett más foglalkoztatóhoz közvetítése, a jogviszony létrejöttének elősegítése

Díjak számlázása, fizetése;

Munkaviszony létrehozása, fenntartása, az ezzel kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. adatszolgáltatás adóhatóság, társadalombiztosítás szervei felé);

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése;

Pályázati források felhasználása esetén a pályázati előírásoknak való megfelelés igazolása;

Az Adatkezelő tevékenységének promóciója;

A Weboldal működtetése;

Személy- és vagyonbiztonság védelme, fenntartása.

 

2.2. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet. A főbb jogalapok az alábbiak, az egyes adatkezelésekhez kapcsolódó konkrét jogalapok a Tájékoztató III. pontjában szerepelnek.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja elsősorban az érintett hozzájárulása. Az érintett a hozzájárulását azzal adja meg, hogy az Adatkezelővel kapcsolatba lép, és kezdeményezi a jogviszony létrehozását, elindítja a jelentkezési folyamatot. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre, vagy az megszűnik. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről. 

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés létrehozásához, teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése. Amennyiben az adatkezelés jogszabályban elrendelt, kötelező adatkezelés, az szerepel a jelen Tájékoztató III. pontjában.

Az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

Amennyiben az adatkezelés szükséges az adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítéséhez, az adatot az Adatkezelő felhasználja ezen érdek érvényesítése céljából. A jelen bekezdés szerinti adatkezelés kivételes, arra csak egyedi elbírálás (ún. érdekmérlegelési teszt) alapján kerül sor, a jelen Tájékoztatóban meghatározott esetekben.

 

III. KEZELT ADATOK KÖRE, EGYES ADATKEZELÉSEK

 

3.1. Jelentkezéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az érintettek az Adatkezelő képzésére a Weboldalon keresztül jelentkezhetnek. A jelentkezés során az érintett megadja a Weboldalon meghatározott adatait, és nyilatkozik az adatkezelési tájékoztató elfogadásáról. Amennyiben az Adatkezelő keresi meg az érintettet, az adatokat kizárólag a megkeresés céljára használja fel, és azokat a megkeresést követően törli. Amennyiben az érintett a jelentkezési folyamatot elkezdi, de azt nem fejezi be, az Adatkezelő az adatokat kezeli annak érdekében, hogy az érintett a megkezdett jelentkezést folytathassa. Az adatokat ebben az esetben az adatkezelő hat hónap elteltével törli, kivéve, ha az érintett korábban kéri az adatok törlését. Eredményes jelentkezés esetén, ha az érintett részt vesz a képzésen, az adatokat az adatkezelő a szerződéssel és a képzéssel összefüggésben kezeli.

Adatok köre: Vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, választott képzés, választott képzési hely.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy jelentkezik, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez. Az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti kapcsolat létesítéséhez, a jelentkezési folyamat lebonyolításához. Az érintett az adatkezelést megtilthatja, hozzájárulását megtagadhatja, visszavonhatja, ez esetben viszont a jelentkezési folyamat eredménytelenül zárul.

Az adatkezelés célja:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a jelentkezés eredménytelen (az érintett nem fejezi be a jelentkezést) az Adatkezelő az adatokat hat hónapig kezeli annak érdekében, hogy az érintett a megkezdett jelentkezést folytathassa. Az érintett az adatok törlését kérheti. Amennyiben a jelentkezés eredményes, és az érintett a képzésen részt vesz, az adatokat az Adatkezelő a szerződéssel, képzéssel összefüggésben kezeli.

 

3.2. Online screening-gel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A jelentkezési folyamat része, hogy az érintett online felmérésen vesz részt, amely során az Adatkezelő kérdéseket tesz fel az érintett képzettségére, motivációjára, nyelvtudására vonatkozóan, és logikai feladatokra is sor kerül.

Adatok köre: Az online screening során feltett kérdésekre adott válaszok, nyelvtudásra, végzettségre vonatkozó adatok, logikai teszt eredménye, motivációs levél.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy jelentkezik, részt vesz a screening folyamatában, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez. Az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti kapcsolat létesítéséhez, a jelentkezési folyamat lebonyolításához. Az érintett az adatkezelést megtilthatja, hozzájárulását megtagadhatja, visszavonhatja, ez esetben viszont a jelentkezési folyamat eredménytelenül zárul.

Az adatkezelés célja:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az érintett képzés szempontjából releváns adatainak, körülményeinek (pl. végzettség, készségek) feltárása;

Az érintett alkalmasságának vizsgálata;

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a screening-et az érintett nem fejezi be, vagy az eredménye nem megfelelő (a jelentkezés sikertelen), a rögzített adatokat az Adatkezelő megőrzi, majd egy év elteltével törli. Az adatok kezelésének célja újbóli jelentkezés esetén a korábbi jelentkezés adatainak elemzése, az adatok összevetése, más célra az adatok nem használhatók fel.. Az Adatkezelő egy éven belül is törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Amennyiben a screening eredményes, és az érintett a képzésen részt vesz, az adatokat az adatkezelő a szerződéssel, képzéssel összefüggésben kezeli.

 

3.3. Személyes screening-gel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Eredményes online screening esetén az Adatkezelő kapcsolatba lép az érintettel, és sor kerül egyeztetett időpontban a személyes screening-re. Ennek során az érintettek csoportos és egyéni helyzetgyakorlatban vesznek részt, csoportban, majd egyénileg feladatokat oldanak meg, motivációs beszélgetésben vesznek részt. A screening-ről az Adatkezelő feljegyzést készít, amelyben rögzítésre kerül az érintett részvétele, a részvétel jellemzői, az érintett által adott válaszok, és ezek értékelése. A screening-ről kép- vagy hangfelvétel kizárólag az érintettek kifejezett hozzájárulása alapján készül, akkor, ha a felvétel készítése az értékelés, vagy promóciós célból szükséges. A felvételkészítéshez való hozzájárulás megtagadása esetén az érintettet semmilyen hátrány nem éri, ez esetben az Adatkezelő a screening-et biztosítja felvétel készítése nélkül. A személyes screening történhet tényleges személyes találkozás nélkül is, távközlő eszköz, szoftver igénybe vételével.

Adatok köre: A screening során alkalmazott gyakorlatok megnevezése, az érintett részvétele, általa adott válaszok, ezek értékelése, az érintett hozzájárulása esetén kép- és hangfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy jelentkezik, részt vesz a screening folyamatában, és ennek során hozzájárul adatai kezeléséhez. A kép- és hangfelvétel tekintetében az adatkezelés önkéntes, az érintett a hozzájárulást megtagadhatja. A többi adat tekintetében az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti kapcsolat létesítéséhez, a jelentkezési folyamat lebonyolításához. Az érintett az adatkezelést megtilthatja, hozzájárulását megtagadhatja, visszavonhatja, ez esetben viszont a jelentkezési folyamat eredménytelenül zárul.

Az adatkezelés célja:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Az érintett képzés szempontjából releváns adatainak, körülményeinek (pl. végzettség, készségek) feltárása;

Az érintett alkalmasságának vizsgálata;

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése.

Az adatkezelés időtartama: Amennyiben a screening-et az érintett nem fejezi be, vagy az eredménye nem megfelelő (a jelentkezés sikertelen), a rögzített adatokat a Adatkezelő megőrzi, majd egy év elteltével törli. Az adatok kezelésének célja újbóli jelentkezés esetén a korábbi jelentkezés adatainak elemzése, az adatok összevetése, más célra az adatok nem használhatók fel.. Az Adatkezelő egy éven belül is törli az adatokat, ha az érintett azt kéri. Amennyiben a screening eredményes, és az érintett a képzésen részt vesz, az adatokat az adatkezelő a szerződéssel, képzéssel összefüggésben kezeli.

 

3.4. Szerződéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Eredményes screening esetén az Adatkezelő az érintettel szerződést köt, amely szerződés alapján az érintett részt vesz a képzésen. A szerződés rögzíti a felek jogait és kötelezettségeit a képzéssel kapcsolatban. Amennyiben az érintett a szerződést felmondja, és a felmondást valamilyen rendkívüli körülménnyel indokolja, az Adatkezelő kérheti, hogy az érintett a felmondást megalapozó, az érintett felelősségét kimentő körülményt igazolja. Az Adatkezelő ezzel kapcsolatban okiratot nem másol. Amennyiben a szerződés felnőttképzési szerződésnek minősül, az adatkezelő rögzíti az alábbi 3.6. pontban meghatározott adatokat, az ott meghatározottak szerint.

Adatok köre: Név, lakcím, születési hely és idő, anyja neve, személyazonosító igazolvány száma, adóazonosító jel, TAJ-szám, nem, e-mail cím, telefonszám; felmondás esetén az arra vonatkozó adat; felek szerződéssel kapcsolatos nyilatkozatai; a szerződés megszűnésének ideje, módja, oka.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés szükséges az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés megkötéséhez, előkészítéséhez, teljesítéséhez, így az adatkezelés jogalapja a szerződés. A felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. Törvény (a továbbiakban: “Fktv.”) a hatálya alá tartozó képzések tekintetében kötelezővé teszi a szerződés megkötését, az adatok kezelését, így az adatkezelés jogalapja az Fktv. 11. § (1) bek. Az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti jogviszony létrehozásához, fenntartásához, teljesítéséhez. Amennyiben az érintett az adatokat nem adja meg, a szerződés nem jön létre. A szerződés megszűnése esetén az ezzel kapcsolatos adatok kezelése nem tiltható meg, ha az adatkezelést jogszabály előírja (lásd 3.6. pont), vagy az szükséges az érintettekkel szembeni igények érvényesítéséhez.

Az adatkezelés célja:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése, aláírása;

A képzés szervezése, bonyolítása;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a szerződésekben rögzített adatokat kezeli a képzés időtartama alatt, valamint a megszűnéstől számított nyolc évig. Az adatkezelés időtartamát részben az indokolja, hogy az elévülési időn belül lehetséges a szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítése (az elévülési idő öt év, de ez nyugodhat, félbeszakadhat), részben pedig az, hogy a képzéssel kapcsolatban az érintett fizetést teljesít, és ennek bizonylatait nyolc évig meg kell őrizni. Az Fktv. által meghatározott adatokat az Adatkezelő a 3.6. Pontban meghatározott határidő leteltéig kezeli.

 

3.5. Képzéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A képzés során az Adatkezelő folyamatosan nyomon követi az érintett részvételét, és rögzíti a részvétel, hiányzás tényét (foglalkozásokra lebontva), az egyes felmérések eredményét, az érintett képzéssel kapcsolatos visszajelzéseit. A képzést bonyolító oktatók emellett feljegyzéseket készíthetnek az érintett erősségeiről, haladásáról, fejlesztendő területekről. Ezen adatokat az Adatkezelő a saját rendszerében kezeli.

Adatok köre: Látogatott és mulasztott foglalkozások (jelenléti ív útján), elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumok, felmérések, számonkérések eredménye, érintett visszajelzései, oktatók feljegyzései.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés fő szabályként szorosan kapcsolódik a képzéshez, vagyis a felek közötti szerződés teljesítéséhez, emellett egyes adatok kezelését az Fktv. előírja (lásd alább, 3.6. pont). Nem tilthatja meg  az érintett azon adatok kezelését, amelyek kezelését törvény – így különösen az Fktv. – előírja, vagy amelyek kezelése elengedhetetlen a felek közötti szerződés teljesítéséhez, az igények érvényesítéséhez. Amennyiben a törölni kért adat hiányában a képzés bonyolítható, a szerződés teljesíthető, és az adat kezelését törvény nem írja elő, az Adatkezelő az érintett kérésére az adatot törli. 

Az adatkezelés célja:

A képzés szervezése, bonyolítása;

Az érintett részvételének, fejlődésének nyomon követése;

Számonkérés, egyedi célok meghatározása, fejlesztés;

Részvétel igazolása;

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat kezeli a képzés időtartama alatt, valamint a megszűnéstől számított nyolc évig. Az adatkezelés időtartamát az indokolja, hogy az elévülési időn belül lehetséges a szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítése (az elévülési idő öt év, de ez nyugodhat, félbeszakadhat). Az Fktv. által meghatározott adatokat az Adatkezelő a 3.6. Pontban meghatározott határidő leteltéig kezeli.

 

 3.6. Felnőttképzéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő az Fktv. hatálya alá tartozó szervezet, köteles az Fktv.-ban meghatározott adatokat kezelni.

Adatok köre: Az Fktv. 21. § által meghatározott adatok. Az Adatkezelő kezeli az érintett nevét, születési nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét, nemét, állampolgárságát, nem magyar állampolgár Magyarországon való tartózkodásának jogcímét és a tartózkodásra jogosító okirat, okmány megnevezését és számát, lakcímét, levelezési címét, elektronikus levelezési címét és telefonszámát, társadalombiztosítási azonosító jelét, adóazonosító jelét. Ezen túlmenően az Fktv. alapján az Adatkezelő kezeli az érintett esetében a képzéssel összefüggő adatokat, amelyek a képzésben részt vevő személy végzettségével, szakképesítésével, szakképzettségével és idegennyelv-ismeretével, a képzésbe történő belépésével és a képzés elvégzésével, illetve a képzés elvégzése hiányában a képzésből történő kilépésével, a képzés során történő értékelésével és minősítésével, a képzéssel összefüggő fizetési kötelezettségeivel és az igénybe vett képzési hitellel kapcsolatosak. Az Adatkezelő kezeli továbbá a jelenléti íveket, az elektronikus úton folytatott szakmai felkészítést, ellenőrzést igazoló dokumentumokat, a képzés megkezdéséhez és folytatásához szükséges feltételeket igazoló eredeti dokumentumokat vagy azoknak a felnőttképző által hitelesített másolatait, továbbá a bemeneti kompetenciamérést és az előzetes tudásmérést igazoló dokumentumokat.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Fktv. 16. §, 21. §.

Az adatkezelés célja:

– jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő az Fktv. 21. § (5) bek. alapján a felnőttképzési szerződés megkötésétől számított nyolcadik év utolsó napjáig kezeli.

 

3.7. Adatszolgáltatás az Fktv. alapján

Az adatkezelés leírása:. Az Adatkezelő az Fktv. 15. §-ában meghatározott kötelezettségének eleget téve kezeli, és továbbítja a hivatkozott § által meghatározott személyes adatokat. Az adatok továbbítása elektronikus adatszolgáltatás útján történik, a felnőttképzési államigazgatási szerv részére. Az érintett megtilthatja a személyazonosító adatainak, e-mail címének, adóazonosító jelének továbbítását, a tiltó nyilatkozatot írásba kell foglalni.

Adatok köre: Az Fktv. által meghatározott adatok, így képzés adatai (képzés megnevezésére, jellegére, helyére, óraszámára, első képzési napjára és – a zárt rendszerű elektronikus távoktatás keretében megvalósuló képzés kivételével – befejezésének tervezett időpontjára vonatkozó adat), valamint a képzésben részt vevő érintett viselt neve, születési neve, anyja neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, e-mail címe, neme, oktatási azonosítója, legmagasabb iskolai végzettsége.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Fktv. 15. §. Az adatkezelést az érintett írásban megtilthatja, ebben az esetben a természetes személyazonosító adatok, e-mail cím, adóazonosító jel továbbítására nem kerül sor.

Az adatkezelés célja:

– jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a keletkezésüktől számított öt évig kezeli (Fktv. 15. § (2) bek.).

 

3.8. Statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő, mint az Fktv. hatálya alá tartozó szervezet, a 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet alapján statisztikai adatszolgáltatásra kötelezett szervezet. Az Adatkezelő az általa kezelt, fenti 3.6. pontban meghatározott adatokat a Központi Statisztikai Hivatal részére átadja.

Kezelt adatok köre: A fenti 3.6. pontban szereplő adatok.

Az adatkezelés célja:

– jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség teljesítése (Fktv. 21. §).

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a fenti 3.6. pontban meghatározottak szerint kezeli, a statisztikai adatszolgáltatásban szereplő adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon.

 

3.9. Közvetítéssel kapcsolatos adatkezelés, önéletrajz kezelése

Az adatkezelés leírása: A képzés elvégzését követően az érintettek közvetítésére kerülhet sor. Ennek érdekében az érintettek elkészítik a szakmai önéletrajzukat, az Adatkezelő által meghatározott sablon alapján. Az önéletrajz tartalmazza az érintett szakmai portfólióját. Az önéletrajzban szerepelnek a személyazonosításra, képességekre, képzettségre, motivációra, érdeklődésre vonatkozó adatok. Az önéletrajzot az Adatkezelő a sikeres közvetítést követő két évig kezeli, és amennyiben az érintett részére újabb munkát, álláshelyet tud közvetíteni, az érintettet tájékoztatja. Az érintett ezt megelőzően kérheti az adatok törlését.

A közvetítés során az Adatkezelő az érintett önéletrajzát és az Adatkezelő ajánlását továbbítja azon partnerek felé, amelyeknél – figyelemmel a partner működési területére, igényeire – sor kerülhet az érintett alkalmazására. Az érintett megjelölhet olyan gazdasági társaságokat, egyéb munkáltatókat, amelyekkel nem kíván jogviszonyt létesíteni, ez esetben ezek felé az adatokat az Adatkezelő nem továbbítja. Amennyiben az érintett kéri, az Adatkezelő csak olyan partnerek felé továbbítja az érintett adatait, amelyekről előzetesen tájékoztatja az érintettet, és amelyek esetében az érintett az adattovábbításhoz hozzájárult.

Eredményes közvetítés után az érintett vagy a partnerrel lép jogviszonyba, vagy az Adatkezelővel köt munkaszerződést, munkaerő-kölcsönzés keretében történő foglalkoztatásra.

Adatok köre: Önéletrajz, ajánlás (érintett munkáltató megnevezése, a közvetített munkaviszonnyal kapcsolatos adatok: munkakör, alkalmazás helye).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja a felek között létrejött szerződés, és az érintett hozzájárulása. Az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti szerződés teljesítéséhez. Amennyiben az érintett az adatkezelést megtagadja, a közvetítés lehetetlenül, ez esetben az Adatkezelő a szerződést megszüntetheti. Az érintettnek jogában áll megtiltani meghatározott partnerek felé az adatok továbbítását, továbbá kérheti, hogy az adattovábbítás minden esetben az ő külön hozzájárulása alapján történjen.

Az adatkezelés célja:

Érintett más foglalkoztatóhoz közvetítése, a jogviszony létrejöttének elősegítése

Munkaviszony létrehozása, fenntartása, az ezzel kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat kezeli a közvetítést követő nyolc évig. Az adatkezelés időtartamát az indokolja, hogy az elévülési időn belül lehetséges a szerződéssel kapcsolatos igények érvényesítése (az elévülési idő öt év, de ez nyugodhat, félbeszakadhat).

 

3.10. Felvételek készítése

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a screening-ről, a képzésről kép- és hangfelvételt készíthet, abból a célból, hogy azt meglévő és potenciális partnereinek bemutassa, ezáltal növelje a közvetítési tevékenység eredményességét. A felvétel készítésére és felhasználására kizárólag az érintett hozzájárulásával kerül sor.

Amennyiben a képzés finanszírozása az Európai Unió által biztosított pályázati forrásból történik, a felvételek készítésének célja a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettség teljesítése, amely alapján az Adatkezelőnek kötelessége a képzés dokumentálása. A felvételeket az Adatkezelő tárolja, azokat  a pályázati források felhasználására irányuló ellenőrzés során eljáró szervek – elsősorban a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal – hozzáférhetnek az ellenőrzéseik során.

Adatok köre: Az elkészült kép, és hangfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés önkéntes, az érintett a hozzájárulást megtagadhatja.

Az adatkezelés célja:

Az Adatkezelő tevékenységének promóciója,

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

Pályázati források felhasználása esetén a pályázati előírásoknak való megfelelés igazolása.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő a promóciós célból készített felvételt öt év elteltével törli. Ezt megelőzően törli az Adatkezelő a felvételt, ha nyilvánvaló, hogy annak felhasználására nem kerül sor, vagy a törlést az érintett kéri. A pályázati források felhasználásának ellenőrzése céljából készített felvételeket az Adatkezelő nyolc évig őrzi; ezt megelőzően törli az Adatkezelő a felvételeket, ha az ellenőrzés lezárult, és a későbbiekben a felvételek bemutatására nincs szükség.

 

3.11. Számlázással, fizetéssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a képzés díjáról a felek közötti szerződésben meghatározottak szerint számlát állít ki az érintett részére, és ellátja az ezzel kapcsolatos ügyintézést.

Adatok köre: Számlán szereplő adatok (fizetendő összeg, határidő, kötelezett adatai), fizetés adatai (fizetés módja, ideje).

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés kötelező, jogszabályon alapul (számvitelről szóló törvény).

Az adatkezelés célja:

Díjak számlázása, fizetése;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. adatszolgáltatás adóhatóság, társadalombiztosítás szervei felé).

Az adatkezelés időtartama: A bizonylaton szereplő adatokat az adatkezelő a számvitelről szóló törvény alapján nyolc évig kezeli.

 

3.12. Munkaviszonnyal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben a közvetítés sikeres, az érintett és az Adatkezelő között munkaviszony jöhet létre, munkaerő-kölcsönzés keretein belül történő foglalkoztatásra. Ebben az esetben a felek aláírják a munkaszerződést. Az adatkezelés részeként az Adatkezelő megteszi a jogszabályban előírt bejelentéseket (adóhatóság, társadalombiztosítás).

Az Adatkezelő az érintett adatait rögzíti a személyügyi nyilvántartásban. A nyilvántartás része az informatikai alkalmazás, amelyben az adatok rögzítése, kezelése történik, és amelyet az Adatkezelő felhasznál a munkaügyi ügyintézéshez, bérszámfejtéshez, nyilatkozatok előállításához. A papíron keletkezett, átadott dokumentumokat az Adatkezelő őrzi az érintett személyi anyagában. A személyügyi nyilvántartásban szerepelnek az érintett díjazására, juttatásaira vonatkozó adatok (jövedelem, munkabéren felüli juttatások).

Az Adatkezelő az érintett egészségügyi alkalmasságát ellenőrzi, az irányadó jogszabályokban meghatározottak szerint. Az alkalmassági vizsgálatot üzemorvos végzi, az üzemorvos részére a munkavállaló adatait az Adatkezelő – a munkavállaló tájékoztatását követően – átadja. Az Adatkezelő kizárólag a vizsgálat eredményét kezeli, egészségügyi adatot nem.

Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között a munkaviszony megszűnik, az Adatkezelő megteszi a szükséges bejelentéseket, és kiállítja a munka törvénykönyve által meghatározott igazolásokat és nyomtatványokat, megteszi a szükséges bejelentéseket a hatóságok felé.

Kölcsönzés esetén az Adatkezelő az érintett azon adatait továbbítja a kölcsönző felé, amelyek szükségesek a kölcsönzés keretében történő foglalkoztatáshoz (természetes személyazonosító adatok, munkakör).

Adatok köre: Az érintett munkaszerződésben szereplő adatai (név, anyja neve, születési hely és idő, lakcím, személyazonosító igazolvány száma, TAJ szám, adóazonosító jel); egészségügyi alkalmasság eredménye (alkalmas – nem alkalmas – ideiglenesen nem alkalmas), bankszámlaszám, egyéb, a munkaviszonnyal összefüggésben keletkezett adatok (munkabér, előmenetel, nyilatkozatok).

Az adatkezelés jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a felek közötti szerződés. Az adatkezelés elengedhetetlen a felek közötti jogviszony létrehozásához, fenntartásához, teljesítéséhez. Az érintett az adatkezelést megtilthatja, hozzájárulását megtagadhatja, visszavonhatja, ez esetben viszont a szerződés nem jön létre, a már megkötött szerződés megszűnik.

Az adatkezelés megkötött munkaszerződés esetében kötelező, jogszabályon alapul. Az adatkezelést előíró jogszabályok a társadalombiztosításra, adózásra, egészségügyi alkalmassági vizsgálatra vonatkozó jogszabályok.

Az adatkezelés célja:

Az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése, aláírása;

Munkaviszony létrehozása, fenntartása, az ezzel kapcsolódó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. adatszolgáltatás adóhatóság, társadalombiztosítás szervei felé);

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a munkaviszony megszűnését követő nyolc évig kezeli. A társadalombiztosítási nyugellátási jogosultság megállapításához szükséges adatokat az Adatkezelő ezen túlmenően is kezeli, figyelemmel arra, hogy az érintettnek szüksége lehet a nyugellátási jogosultság igazolására. Ezen adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri – ebben az esetben utóbb adatszolgáltatás nem lehetséges.

 

3.13. Igények érvényesítésével kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A szerződés alapján az érintett köteles az Adatkezelő részére díjat fizetni. Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között jogvita alakul ki, és ezen vita során valamely fél a másik féllel szemben (anyagi vagy egyéb természetű) igényt kíván érvényesíteni, az ehhez szükséges adatok felhasználhatók az igényérvényesítés során. Az Adatkezelő ebben az esetben felhasználja a kezelt adatokat abból a célból, hogy bizonyítsa az igény megalapozottságát, és szükség esetén az igényt jogi úton érvényesítse.

Adatok köre: A igény jellege, az igényt megalapozó adatok, az igény érvényesítésével kapcsolatos adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja részben jogszabály rendelkezése, azon jogszabályoké, amelyek az igény érvényesítését a felek közötti jogviszonyban lehetővé teszi. Amennyiben az igény szerződésen alapul, az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő közötti szerződés teljesítése. Az adatkezelés jogalapja emellett az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

Az adatkezelés célja:

Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés az igény érvényesítéséig tart, ennek hiányában addig, amíg az igény jogi úton érvényesíthető. Az Adatkezelők törlik az adatokat, ha az igény nem érvényesíthető, így különösen, ha az elévült, vagy az igény érvényesítése sikertelen.

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:

A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy a közte és az érintett között létrejött szerződés teljesítése esetén hozzájussanak az őt megillető ellenszolgáltatáshoz. Minden esetben olyan igény érvényesítését szolgálja az adatkezelés, amely szerződésen, vagy valamely fél kötelezettségvállalásán alapul; a szerződés megkötése, vagy a kötelezettségvállalás minden esetben az érintett önkéntes elhatározása alapján történt. Vagyis az érintett vállalta a kötelezettséget arra, hogy a szolgáltatás igénybevétele esetén az Adatkezelő részére a szerződés szerinti díjat megfizeti. Az Adatkezelőnek jogos, szerződésen alapuló érdeke és joga, hogy ezen díjhoz hozzájusson.

Amennyiben az érintett önkéntesen nem teljesíti az Adatkezelő igényét, azt az Adatkezelő kénytelen jogi úton, az irányadó jogszabályokban rögzítettek szerint érvényesíteni, vagyis nincs más mód a cél elérésére.

Az igény érvényesítésének feltétele azon adatok felhasználása, amelyek szükségesek az igény alátámasztásához, bizonyításához, a szükséges eljárások megindításához; ezen adatok felhasználása nélkül az igény nem érvényesíthető, mivel az Adatkezelő nem tudja azt bizonyítani, az eljárásokat megindítani.

Figyelemmel arra, hogy az adatkezelést kiváltó ok az érintett jogellenes eljárása, és az adatok felhasználására jogszabályban meghatározott módon (eljárásban) kerül sor, az adatkezelés nem tekinthető aránytalan korlátozásnak

 

3.14. Ajánlással kapcsolatos adatkezelés, ajánlási rendszer

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő működtet egy ajánlási rendszert, amelynek lényege, hogy az érintett az Adatkezelő képzési programjába ajánlhat harmadik személyt. Eredményes ajánlás esetén az Adatkezelő az előre meghatározott kedvezményben, juttatásban részesíti az érintettet. Az ajánlás jogszerűségéért, így különösen azért, hogy az ajánlott személy az adatai kezeléséhez hozzájárult, az ajánló felelős. Mindezek alapján az ajánlást megelőzően ajánló személy köteles az ajánlott személy hozzájárulását kérni.

Adatok köre: Ajánló személy neve, e-mail címe, ajánlott személy neve, az ajánló által megadott egyéb adatai.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés önkéntes, az érintett a hozzájárulást megtagadhatja. Az ajánlás feltétele, hogy ahhoz az ajánlott személy hozzájáruljon, vagyis az ajánlónak mindenképpen kérnie kell az ajánlott személy hozzájárulását. Amennyiben az ajánlott személy kéri, az Adatkezelő valamennyi, az ajánlással kapcsolatos adatot töröl.

Az adatkezelés célja:

Jogviszony létesítése, a jogviszonyt létrehozó szerződés előkészítése, aláírása;

Az Adatkezelő tevékenységének promóciója.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri. Ha az ajánlás sikertelen (az ajánlott személy nem kíván kapcsolatba lépni az Adatkezelővel), az adatokat az Adatkezelő törli. Amennyiben az ajánlás sikeres, az adatkezelés az általános szabályok szerint alakul.

 

3.15. Képmás kezelése

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő az érintettről fényképet készít (vagy fényképet kér), amely megjelenik az Adatkezelő rendszerében, az érintettre vonatkozó adatok mellett. Az érintett fényképe útján lehetséges az érintett azonosítása; a fénykép felhasználásával készítheti el az érintett az önéletrajzát.

Adatok köre: Az érintett fényképe.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés önkéntes, az érintett a hozzájárulást megtagadhatja.

Az adatkezelés célja:

Érintett más foglalkoztatóhoz közvetítése, a jogviszony létrejöttének elősegítése.

Az adatkezelés időtartama: A fényképet az Adatkezelő az önéletrajzzal azonos módon és ideig kezeli. Az érintett kérheti a képmás törlését.

 

3.16. Hatósági, végrehajtói, bírósági megkeresések

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az Adatkezelő megkeresést kap hatóságtól, végrehajtótól, bíróságtól valamely munkavállalóra vonatkozóan, és a megkeresés a vonatkozó jogszabályoknak megfelel, az Adatkezelő a megkeresést iktatja, és azt teljesíti, egyúttal rögzíti azt is, hogy a megkeresés alapján milyen intézkedések történtek. 

Kezelt adatok köre: Azon adatok, amelyek az adott megkereséssel összefüggenek.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja minden esetben az a jogszabályi felhatalmazás, amelyen a megkeresés alapul.

Az adatkezelés célja: 

Jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése (pl. adatszolgáltatás adóhatóság, társadalombiztosítás szervei felé).

Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartamára az általános, adott adatra irányadó szabályok vonatkoznak.

 

3.17. Weboldallal kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: A Weboldal megtekintése során rögzítésre kerül az érintett számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen, naplófájlban rögzített adatok csak statisztikai célra kerülnek felhasználásra, és az adatkezelő azokat csak törvény kifejezett rendelkezése alapján továbbítja harmadik fél részére.

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő a honlapját ügyfelei elvárásaihoz tudja igazítani, a Hotjar Ltd. (www.hotjar.com) rendszerét alkalmazza, amellyel az adatok gyűjtése és tárolása marketing és optimalizáció céljára történik. Ezeket az adatokat álnév alatt futó használói profilok készítésére használja. Az érintett által külön erre a célra adott hozzájárulása nélkül a gyűjtött adatok nem lesznek alkalmasak arra, hogy a Weboldal látogatóját egyénileg azonosíthassa, és nem lesznek összekötve az álnév viselőjének személyes adataival sem. Ezzel összefüggésben a felhasználó böngészőjének és internetezésre használt eszközének adatai (országa, IP-címe anonimizált formában, eszköze típusa, képernyőmérete, böngésző típusa, operációs rendszer típusa, meglátogatott oldalak, látogatás ideje) kerülnek feldolgozásra és tárolásra. Az adatok gyűjtését és tárolását a felhasználó ki tudja kapcsolni saját böngészőjében, melyről bővebb információt a következő linken talál: https://www.hotjar.com/opt-out5. Az adatkezelés személyazonosításra nem alkalmas.

A Weboldalon az Adatkezelő chat szolgáltatást tart fenn, automata chatbot formájában. A felhasználók a chatbotban kérdéseket tehetnek fel, személyes adatot nem kötelesek megadni. A chatbot szolgáltatója, így a chatbotban feltüntetésre kerülő személyes adatok feldolgozója a Talk-a-bot Kft.

A Weboldalon az Adatkezelő cookie-kat használ, a cookie-tájékoztatóban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: A fent megadott, Weboldal látogatásával kapcsolatos adatok, a chatbotban a felhasználó által megadott adatok.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a Weboldalt az adatkezelésre vonatkozó felhívás ismeretében meglátogatja.

Az adatkezelés célja: 

A Weboldal működtetése 

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az érintett látogatását követően az Adatkezelő rendszere anonimizáltan tárolja, így az adatkezelés addig tart, amíg az érintett a Weboldalt használja. A chatbotban megadott tartalmat az Adatkezelő öt évig tárolja.

 

3.18. Kamerák által rögzített felvételek

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő oktatási helyiségeiben kamerák működnek. A kamerák minden esetben jól látható helyen vannak elhelyezve, a megfigyelés ténye nyilvánvaló az érintettek számára. A kamerák kizárólag az egyes helyiségek bejáratára irányulnak. Kamerák nem működnek pihenőhelyiségekben, mosdókban, és egyéb olyan helyen, ahol a megfigyelés sértheti az érintettek magánszféráját. A kamerák nem irányulnak munkavégzési helyekre, azok nem figyelik meg az érintettek munkavégzését, tanulmányi tevékenységét. A kamerák felvétele rögzítésre kerül az Adatkezelő által fenntartott szerveren, a felvételekhez  kizárólag az Adatkezelő vezetője és az által írásban felhatalmazott személy fér hozzá. A felvételeket az Adatkezelő három napig kezeli, a felvételek megismerésére kizárólag arra okot adó esemény (személy- vagy vagyonbiztonságot sértő, veszélyeztető cselekmény) fennállása esetén kerül sor. Amennyiben a felvételek alapján feltehető, hogy további intézkedések megtételére, hatósági eljárás megindítására, per indítására lesz szükség, és ezen eljárásokban szükséges a felvételek felhasználása, az Adatkezelő az adott felvételrészt zárolja és elkülönítetten tárolja. Amennyiben valamely felvétel felhasználása, tárolása az érintett jogának, jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, az érintett erre irányuló indokolt kérelmére az Adatkezelő a felvételrészt zárolja, elkülönítetten tárolja, és az érintett által indított eljárásban a hatóság vagy bíróság felhívására kiadja.

Kezelt adatok köre: A kamerák által rögzített képfelvétel.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése. Az Adatkezelő az érdekmérlegelési tesztet elvégezte.

Az adatkezelés célja:

Személy- és vagyonbiztonság védelme, fenntartása.

Az adatkezelés időtartama: A felvételeket az Adatkezelő három napon belül törli, ha azok további tárolására a fentiek alapján nincs szükség. Amennyiben szükséges a további tárolás, az Adatkezelő a felvételeket a tárolás céljának megszűnéséig kezeli, így törli a felvételeket az Adatkezelő, ha azok felhasználására már nincs szükség.

Érdekmérlegelési teszt rövid bemutatása:

A jelen pont szerinti adatkezelés esetén az Adatkezelő érdeke az, hogy az Adatkezelő azon helyiségeiben, ahol nagy számban tartózkodnak az oktatók és a tanulók, a személy- és vagyonbiztonság fenntartható legyen, az ezeket sértő cselekmények feltárását biztosítsa. A védendő érdek tehát a személy- és vagyonbiztonság.

A védendő érdek több módon érvényesíthető, így például biztonsági személyzet folyamatos jelenlétével, az érintettek előzetes szűrésével. A kamerák esetében a jogsértő cselekmények megelőzhetők, hiszen a kameráknak jelentős visszatartó ereje van, emellett a kamerák útján a személy- és vagyonbiztonságot sértő cselekmények utóbb feltárhatók, lehetővé válik a jogsértő személyek felelősségre vonása, megfelelő hatósági vagy bírósági eljárásban a jogsértő cselekmény szankcionálása vagy az emiatt felmerülő igény érvényesítése. Vagyis a kamerák alkalmazásával az érdek elérhető, biztosítható, így a kamerák alkalmazása szükséges.

A kamerák jelenléte az érintettek számára nyilvánvaló, arról tájékoztatást kapnak, nem történik titkos megfigyelés. A megfigyelt területek megválasztása (kamerák elhelyezése) útján biztosított, hogy ne legyenek megfigyelve olyan területek, ahol a megfigyelés az érintettek magánszféráját aránytalanul sérti. Az érintett a felvételekhez hozzáférhet, indokolt esetben azokat ő is felhasználhatja, így a felvételkészítés az érintett érdekeit is szolgálhatja.


3.19. Mulasztások igazolásával kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az érintett az Adatkezelővel kötött szerződés alapján köteles a képzésen részt venni, és eleget tenni az oktatásokon való részvétellel, számonkéréssel kapcsolatos kötelezettségeinek. Amennyiben az érintett ezen kötelezettségeit elmulasztja, az Adatkezelő jogosult a szerződésben vagy az irányadó jogszabályokban meghatározott következmények alkalmazására. A következmények alkalmazása mellőzhető, amennyiben az érintett a mulasztását kimenti, és a mulasztás igazolásához szükséges adatokat és dokumentumokat az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja. Az Adatkezelő kérheti, hogy az érintett a kimentés okát dokumentummal igazolja. Amennyiben az érintett a kimentés oka az érintett egészségügyi állapotával összefügg (pl. betegség, gyógykezelés) elegendő a kezelőorvos igazolása a betegség, kezelés időtartamára vonatkozóan; az Adatkezelő a tényleges egészségügyi állapotra, a kapott kezelésre vonatkozó adatokat nem kezeli. Amennyiben az érintett olyan igazolást kíván bemutatni, amelyen ilyen adatok szerepelnek, az Adatkezelő az egészségügyi adatok kitakarását, törlését kéri. Az Adatkezelő nem vesz át olyan dokumentumot, amelyen az érintett egészségügyi állapotára, kapott kezelésekre vonatkozó adatok szerepelnek.

Kezelt adatok köre: A mulasztás jellege és időtartama, az érintett kimentésének alapjául szolgáló adatok, az érintett által az adatkezelő rendelkezésére bocsátott dokumentumok.

Az adatkezelés jogalapja: Az Adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet azzal ad meg, hogy a mulasztása kimentése céljából az adatokat az Adatkezelőnek átadja. Az adatkezelés célja emellett a felek között létrejött szerződés teljesítése, a szerződésből származó kötelezettségek teljesítésének igazolása.

Az adatkezelés célja:

– A képzés szervezése, bonyolítása;

– Az érintett részvételének, fejlődésének nyomon követése;

– Jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, igények érvényesítése.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő a szerződés időtartama alatt, majd a szerződés megszűnését követő öt évig kezeli. Az adatkezelés időtartamát az indokolja, hogy a szerződés megszűnését követően is sor kerülhet igények érvényesítésére.

 

 1. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

4.1. Adattovábbítás

Az adattovábbítás általános szabályai: Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Az adattovábbítás kötelező, ha az rendőrség, hatóság, végrehajtó jogszabály alapján kiadott, az irányadó jogszabályoknak megfelelő megkeresése alapján történik. 

Adattovábbítás munkáltató felé: Amennyiben az érintett a képzést eredményesen befejezi, sor kerül a kölcsönzésre vagy közvetítésre, a fenti 3.9. és 3.12. pontban írtak szerint.

Adattovábbítás munkaviszonnyal összefüggésben: Amennyiben az Adatkezelő és az érintett között munkaviszony jön létre, az Adatkezelő, mint munkáltató továbbítja azon adatokat, amelyek esetében azt jogszabály előírja. Elsősorban az alábbi jogszabályok írnak elő adattovábbítási kötelezettséget:

A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény (adatszolgáltatás a társadalombiztosítás igazgatási szervei, adóhatóság felé, társadalombiztosítási nyilvántartás céljából);

A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (adatszolgáltatás a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv felé, a nyugdíjjogosultsághoz, illetőleg a nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati idő, kereseti (jövedelmi) és egyéb adatok nyilvántartása céljából);

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (adatszolgáltatás a munkavédelmi hatóság felé, munkabaleset bejelentése, rákkeltő anyagokkal érintkező munkavállalók nyilvántartása, súlyos munkabaleset nyilvántartása céljából);

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (adatszolgáltatás az adóhatóság felé adóköteles összeg kifizetéséről, adó megállapításáról vagy az adókedvezményre jogosító igazolás kiadásáról). 

A fentieken túlmenően az Adatkezelő átadja a munkavállaló adatait az egészségügyi alkalmassági vizsgálatot végző üzemorvosnak.

Adattovábbítás az Fktv. alapján: az adattovábbítást a fenti 3.7. és 3.8. Pontok mutatják be.

 

4.2. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenységük ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, az adatkezelés során az Adatkezelővel kötött írásbeli szerződés alapján, a szerződésben meghatározottak és az Adatkezelő utasítása szerint, az Adatkezelő nevében járnak el. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő adatfeldolgozókról az érintettet kérésre tájékoztatja.

 

4.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van, és csak olyan adatok megismerése legyen lehetséges, amelyek szükségesek az adott személy munkakörének ellátáshoz. Az adatok bizalmas kezelése valamennyi munkavállaló számára munkaköri kötelesség.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

 

4.4. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

 1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli. Amennyiben az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony megszűnik, az adatkezelés célja a jogviszonyból származó igények érvényesítése. Figyelemmel arra, hogy az igények öt év alatt évülnek el, de az elévülés megszakadhat és újra kezdődhet, az adatokat a jogviszony megszűnését követő nyolc év elteltével törölni kell.
 2. Az Érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az Érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését Érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az Érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az Érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
 3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 
 4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
 5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
 6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

A törlés esetén az Adatkezelő az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, az Adatkezelő a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.

 

4.5. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, együtt az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

 1. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

5.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

 1. a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 2. b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 3. c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 4. d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

5.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az adatkezelésről szóló tájékoztatás megtalálható azon nyomtatványokon, amelyeken az érintett megadja adatait, és az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet bármilyen módon (szóban, írásban) eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítják (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. 

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: [email protected]; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.25076587-2-42